česko-anglicko překlad pro "angažovanost"

CS

"angažovanost" anglický překlad

CS

angažovanost {ženský rod}

volume_up
angažovanost (také: obsažení, spoluodpovědnost, zapojení)
volume_up
involvement {podstatné jméno}
Angažovanost a dialog s místními finančními zprostředkovateli jsou velmi vítány.
The involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.
Ráda bych rovněž poděkovala kolegům poslancům za jejich angažovanost.
I would also like to thank my fellow Members for their involvement.
Ráda bych vám také poděkovala za vaši osobní angažovanost v této záležitosti v Irsku.
I would also like to thank you for your personal involvement in this matter in Ireland.

Příklady použití pro "angažovanost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAngažovanost a dialog s místními finančními zprostředkovateli jsou velmi vítány.
The involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.
CzechUznávám všechnu tu angažovanost, práci a snahu a musím vám za ni vyslovit uznání.
I acknowledge all that commitment, work and effort and must applaud you for it.
CzechRád bych těmto lidem co nejupřímněji poděkoval za jejich angažovanost pro tuto věc.
I should like to thank these people most sincerely for their commitment to this.
CzechMělo by se na ni pohlížet jako na akční plán nebo plán pro angažovanost EU v Iráku.
It must be viewed as a plan of action or a roadmap for the EU's involvement in Iraq.
Czech(Smích) A když se podíváte na emocionální angažovanost, rozdíl byl zřejmý.
(Laughter) And when you look at emotional engagement, it was completely different.
CzechA opět děkuji oběma předsedům za jejich prokázanou výraznou osobní angažovanost.
My thanks again to both Presidents for the distinct personal commitment they have shown.
CzechRáda bych vám také poděkovala za vaši osobní angažovanost v této záležitosti v Irsku.
I would also like to thank you for your personal involvement in this matter in Ireland.
CzechProto mohu schvalovat vaši angažovanost, ale nemohu vás pochválit za toleranci.
So I can applaud your commitment but I cannot applaud your tolerance.
CzechAno, souhlasíme s poslanci, kteří si přejí větší angažovanost, pokud jde o reformy.
Yes, we agree with those Members who want greater commitment to reform.
CzechV každém případě EU musí i nadále svou angažovanost vázat na dodržení podmínek.
In any case the EU must carry on tying commitment to conditions.
CzechObdivuji a oceňuji jeho oddanost a angažovanost a vysoce také hodnotím jeho rychlost.
I admire and value his dedication and commitment, and I also very much appreciate his rapidity.
CzechPane předsedo Komise, velice vám děkuji za váš projev i angažovanost.
Commission President, many thanks for your speech and your dedication.
CzechVelice vám děkuji, pane úřadující předsedo, za tuto řeč a rovněž za vaši velkou angažovanost.
Many thanks, President-in-Office, for this speech and once again for your great dedication.
CzechCo potřebujeme vidět, je angažovanost poslanců Parlamentu v procedurách pro diskuse.
What we need to see is an engagement of Members of this Parliament in the procedures in the debates.
CzechRáda bych rovněž poděkovala kolegům poslancům za jejich angažovanost.
I would also like to thank my fellow Members for their involvement.
CzechV tomto ohledu vyzývám Komisi, aby projevila větší angažovanost při dosahování těchto cílů.
In this respect, I call on the Commission to show greater commitment to achieving these goals.
CzechNa mou plnou angažovanost v tomto směru se můžete plně spolehnout.
You can obviously count on my total commitment with that in view.
CzechAngažovanost pana komisaře Špidly v této záležitosti je dobře známa.
Commissioner Špidla's commitment to this matter is well known.
CzechV této době nám, myslím, zůstává jediná možnost - silná angažovanost na všech stranách.
In my opinion, there is only one option open to us at such a time - intensive engagement on all fronts.
Czech1) Angažovanost Společenství výlučně v projektech s mimořádně vysokým vědeckým potenciálem.
1) The Community's involvement exclusively in projects with an extremely high scientific potential.