česko-anglicko překlad pro "anebo"

CS

"anebo" anglický překlad

EN
CS

anebo {spojka}

volume_up
anebo (také: i, nebo, neboli, respektive, či)
Na tomto se ukáže, zda je Komise jako celek pro, anebo není.
This is where it will be revealed whether the Commission as a whole is for this or not.
Na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, anebo čistě svévolného rozhodnutí?
In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Do organismu se dostávají inhalací přes neporušenou kůži anebo požitím.
It gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
Pole působnosti veřejných služeb je omezené, ať už jde o veřejné investice do infrastruktury, anebo o cokoliv jiného.
Only so much can be done by public services, whether it is public investment for infrastructure or whatever else.
Proto tvrdím, že Evropa by to skutečně měla provést společně se svými partnery po celém světě anebo zvážit, jaké jsou jiné možnosti.
I would therefore argue that Europe should actually implement this together with its partners worldwide, or else consider what the alternatives are.
Doposud předložené zprávy jsou pokusem vyřešit tento problém, anebo jinak upozornit na otázky a dilemata, kterým se doposud nevěnovala dostatečná pozornost.
The reports that have been put forward are an attempt to deal with this problem or else to draw attention to issues and dilemmas that have not been sufficiently considered.

Příklady použití pro "anebo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to například smrt příbuzného, nebo cyklón, nebo hurikán, anebo zemětřesení.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
CzechMá poslední poznámka bude o kodexu chování a postupu "dodržet anebo vysvětlit".
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
CzechAnebo nebyla snad většina válek v posledních staletích válkami národních států?
Or have most of the wars of the last centuries not been wars of nation states?
CzechNa základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, anebo čistě svévolného rozhodnutí?
In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
CzechAnebo společná vízová politika a princip solidarity už nejsou evropskými hodnotami?
Are a common visa policy and the principle of solidarity no longer European values?
CzechKontakty vložte do síťového sdílení nebo na snímatelná média anebo je vypalte na disk.
Paste the contacts to a network share or removable media, or burn them to a disc.
Czechto ve ovlivňuje vaše rozhodnutí, která činíte když dodáváte výrobky anebo služby.
It also informs the decisions you make when you make products or services.
Czech(SK) Výdaje spojené s výstavbou anebo s rekonstrukcí je možné zkontrolovat.
(SK) Expenditure related to construction or reconstruction can be controlled.
CzechNechci spekulovat o tom, zda to znamená dotované sazby, anebo něco jiného.
I do not wish to speculate whether this means subsidised rates or some other option.
CzechVolba je jednoduchá: chceme růst bez pracovních míst, anebo růst s pracovními místy?
The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
CzechŘíká se, že rozpočty jsou odrazem anebo zrcadlem zamýšlených hospodářských politik.
They say that budgets reflect or mirror the intended economic policies.
CzechAnebo snad jen 30 či 40 genů, ale pochybuji, že je to několik stovek.
Or it might be that it's just 30 or 40, and I doubt that it's several hundred.
CzechProstě mu nabízet příklad, z něhož si mohou ostatní něco vzít, anebo také nemusí.
It will just offer an example, from which others may take something without having to do so.
CzechDo organismu se dostávají inhalací přes neporušenou kůži anebo požitím.
It gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
CzechAnebo druhý: jen jim dodáte pocit ochrany a doufáte, že si toho nevšimnou.
Or two, you can make people just feel secure and hope they don't notice.
CzechKonkurence anebo její nedostatek v rámci Evropské unie má rovněž vliv na bezpečnost.
Competition or the lack of it within the European Union has security implications as well.
CzechToto je rostlina, která se jmenuje Kevin, anebo to možná je rostlina, která patří Kevinovi.
Here is a plant called Kevin, or maybe it's a plant belonging to a kid called Kevin.
CzechHlavním cílem obchodování s lidmi je sexuální vykořisťování anebo nucené otrocké práce.
The main objective of human trafficking is sexual exploitation or enforced slave labour.
CzechO organizovaném zločinu nebo o politickém a/nebo náboženském terorismu?
Is it about organised crime or about political and/or religious terrorism?
CzechMůžete pálit raketové palivo anebo udělat něco opravdu úžasného.
You can burn rocket fuel to get there, or you can do something really incredible.