česko-anglicko překlad pro "analytici"

CS

"analytici" anglický překlad

CS

analytici {mužský rod množné číslo}

volume_up
analytici (také: komentátoři)
Analytici to vysvětlují tím, že navzdory změnám na finančním trhu spojených států zůstává Evropa stabilní.
The analysts' explanation is that, despite the changes on the Unites States financial market, Europe has remained stable.
Všichni analytici komoditních trhů se shodují na tom, že potravinářské komodity zdražují především díky působení dvou faktorů.
All commodities market analysts agree that there are two main factors behind the rise in food commodity prices.
Tato osoba se bude pohybovat v prostorách, kde analytici USA pracují, a bude mít plný přístup k vyhledávání TFTP, aby mohla zajistit neustálé sledování.
This person will be on the premises where the US analysts are working and will have full access to the TFTP searches to ensure permanent monitoring.

Příklady použití pro "analytici" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAnalytici to vysvětlují tím, že navzdory změnám na finančním trhu spojených států zůstává Evropa stabilní.
The analysts' explanation is that, despite the changes on the Unites States financial market, Europe has remained stable.
CzechVšichni analytici komoditních trhů se shodují na tom, že potravinářské komodity zdražují především díky působení dvou faktorů.
All commodities market analysts agree that there are two main factors behind the rise in food commodity prices.
CzechTato osoba se bude pohybovat v prostorách, kde analytici USA pracují, a bude mít plný přístup k vyhledávání TFTP, aby mohla zajistit neustálé sledování.
This person will be on the premises where the US analysts are working and will have full access to the TFTP searches to ensure permanent monitoring.
CzechAnalytici na trhu jsou samozřejmě schopni analogického chápání zátěžových testů a dalších informací a provádění odhadů, co se bude dít v rámci bankovního portfolia.
Of course, analysts in the market are well able to read across from stress tests and other information and make an estimate as to what is going on in the banking books.
CzechAnalytici v některých členských státech vypočítali, jaké negativní dopady mají zpožděné platby na nezaměstnanost, na produktivitu práce a hospodářský růst v těchto oblastech.
Analysts in some Member States have calculated the negative impact of payment delays on employment, on work productivity and on economic growth in these regions.
CzechAnalytici tvrdí, že prioritou současných ruských elit je udržení stávajícího systému a zabránění tomu, aby měly vnější vztahy vliv na domácí situaci.
Analysts conclude that the priority of the current Russian élites is to keep the present system in place, trying not to allow external relations to have any impact on the domestic situation.
CzechAbych byl přesný, právě tuto agenturu obvinili bývalí analytici v americkém kongresu, že je jejich nadřízení nutili, aby toxickým cenným papírům vystavovali kladné hodnocení.
To be precise, it was this agency that was accused by former analysts in the US Congress of being forced by their superiors to give toxic securities a positive rating.