česko-anglicko překlad pro "analýzy"

CS

"analýzy" anglický překlad

volume_up
analýzy {ž mn. č.}
CS

analýzy {ženský rod množné číslo}

volume_up
analýzy
Jsou potřebné analýzy pojednávající o příslušných množstvích nebezpečných látek.
Analyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
Nicméně se opakovaně objevuje požadavek na analýzy konkrétních odvětví.
However, the demand for sector-specific analyses comes up again and again.
Prošetříme, co se stalo, a zavazuji se zajistit nutná vyšetřování a analýzy.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.

Příklady použití pro "analýzy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK vytvoření zásadního stanoviska jsou však zapotřebí další údaje a analýzy.
However, more data and further analysis are necessary to form a robust judgement.
CzechProšetříme, co se stalo, a zavazuji se zajistit nutná vyšetřování a analýzy.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
CzechHDP musí být základem naší analýzy, jak vyplývá z přijaté zprávy paní Rosbachové.
GDP must be at the centre of our analyses, as agreed in the Rosbach report.
CzechZ analýzy nám vyplývá, že dopad na produkci v EU bude pravděpodobně mírný.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
CzechPoté, s využitím vektorové analýzy a rotační symetrie, dostanete další sadu.
Then, using vector analysis, you use rotational symmetry, and you get this next set.
CzechDialog o této snaze musí být rozumný a klidný a vycházet z pečlivé analýzy.
The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
CzechProto jsme zavedli společné prováděcí mechanismy, například společné analýzy.
This is why we have set up common implementation mechanisms, including joint analyses.
CzechS pomocí datové analýzy dokážu říct, co bude dělat před tím, než to udělá.
I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
CzechAnalýzy ukazují, že období levných potravin na mezinárodním trhu skončilo.
Studies show that the era of cheap food on the international market is over.
CzechNehledala řešení nebo analýzy v bezvýsledných diskusích, které k ničemu nepřispívají.
It has not sought solutions or analyses in fruitless debates that contribute nothing.
CzechPrvním krokem by mohlo být provedení srovnávací analýzy důchodového systému.
A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis.
CzechPoté bude na základě analýzy procesu od těžby až po spotřebu stanovena standardní hodnota.
A standard value is then established on the basis of this well-to-wheel analysis.
CzechJe to ponižující, když se člověk v rámci konečné analýzy musí uchylovat k heslům.
In the final analysis, it is humiliating to have to resort to slogans.
CzechJaké údaje uvidíme zanedlouho, až bude čas pro provedení další analýzy?
What kind of figures will we be able to see shortly, when the next analysis is due?
CzechProvádění analýzy rizik je v tuto chvíli vhodným, ale izolovaným opatřením.
Carrying out a risk analysis now is an appropriate but isolated measure.
CzechJsou potřebné analýzy pojednávající o příslušných množstvích nebezpečných látek.
Analyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
CzechDnešní hlasy v tomto sále a znepokojující analýzy říkají to, co říkají.
Today's voices in this Chamber and the alarming analyses say what they say.
CzechNicméně se opakovaně objevuje požadavek na analýzy konkrétních odvětví.
However, the demand for sector-specific analyses comes up again and again.
CzechTyto sítě pomáhají zlepšovat kvalitu ekonomické a právní analýzy observatoře.
These networks help to improve the quality of the Observatory's economic and legal analysis.
CzechVedle této analýzy se zaměřujeme také na spojení vaší stránky Google+ a vašeho webu.
In addition to this analysis, we look for a link between your Google+ page and your website.