česko-anglicko překlad pro "amerika"

CS

"amerika" anglický překlad

EN
CS

amerika {ženský rod}

volume_up
amerika
volume_up
yankeeland {podstatné jméno} [hovor.]

Příklady použití pro "amerika" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLatinská Amerika je pro Unii významným partnerem, a to i bez kubánského režimu.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
CzechŘekl jsem jim také, že Amerika v tomto boji nemůže uspět, pokud bude stát sama.
I also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
CzechProč neslyším, kolik energie Británie využila včera nebo kolik jí využila Amerika?
Why don't I hear how much energy Britain used yesterday, or American used yesterday?
Czech. - Od 11. září 2001 Amerika vede celosvětovou válku proti terorismu.
in writing. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.
CzechUvidíte, že Jižní Amerika a Afrika můžou být určitým způsobem spojené, ne?
You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
CzechDnes chci zdůraznit také to, že Evropa a Amerika mohou přistoupit k užší spolupráci.
Today I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.
CzechPane předsedající, prezident Obama řekl: "Amerika nemá lepšího partnera, než je Evropa."
- Mr President, President Obama said: 'America has no better partner than Europe'.
CzechAmerika má samozřejmě pro evropskou bezpečnost a prosperitu i nadále zásadní význam.
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
CzechAmerika se původně s Evropou seznámila skrze její moc, ne skrze její myšlenky.
America came to know Europe first of all through its power rather than through its ideas.
CzechVe skutečnosti je další schůzka EU-Latinská Amerika plánovaná na příští květen v Madridu.
In fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.
CzechPo mnoha letech zažívá Latinská Amerika znovu institucionální rozkol.
After many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
CzechPříkladem toho je Latinská Amerika a její již tradiční nedostatečné financování.
An example of this is Latin America and its notorious underfunding.
CzechCílem partnerství EU-Latinská Amerika není jen ochrana obchodního zisku.
The aim of the EU-Latin American partnership is not just to protect commercial profits.
CzechCelá léta považovala západní Evropa a Amerika Keňu za velký úspěch.
For years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
CzechAmerika na svých bedrech nese neúměrně těžké břemeno, aby zajistila svobodu nás všech.
America bears a vastly disproportionate burden worldwide for securing the liberty of us all.
CzechSchůzka na nejvyšší úrovni Evropská unie-Latinská Amerika a Karibik (rozprava)
European Union-Latin America and Caribbean Summit (debate)
CzechPyšná Amerika, vítěz ideologického boje, již ve svém vítězném postavení není důvěryhodná.
Preening America, winner of an ideological struggle, is no longer credible in the victor's role.
CzechNapříklad Amerika zatím ve věci zemědělství neustoupila ani o píď.
America, for example, has so far not given any ground whatsoever in the matter of agriculture.
Czech(ES) Vážený pane předsedo, Latinská Amerika představuje měnící se světadíl.
(ES) Mr President, Latin America is a changing continent.
CzechEvropská unie a Latinská Amerika již dlouhá léta rozvíjejí silné strategické partnerství.
The European Union and Latin America have been developing a strong strategic partnership for years.