česko-anglicko překlad pro "ambicióznější"

CS

"ambicióznější" anglický překlad

EN
CS

ambicióznější {komparativ}

volume_up
ambicióznější (také: parádnější)

Příklady použití pro "ambicióznější" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to ambiciózní, je to ambicióznější než návrh Komise, avšak nikoli přehnané.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
CzechPokud se týká kvality paliv, je toto znění ambicióznější než znění Komise.
Regarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
CzechByla bych ráda, kdyby Evropský parlament předkládal daleko ambicióznější požadavky.
I would have liked to have seen the European Parliament make more ambitious demands.
CzechNyní ale nastal čas, abychom byli odvážní, ambicióznější a abychom dosáhli více.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
CzechV prvé řadě musíme být ambicióznější a iniciativnější, co se týče regulace.
We have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
CzechPo Niceské smlouvě jsme chtěli nějakou ambicióznější smlouvu a nyní ji musíme zavést.
After Nice, we wanted a more ambitious treaty, and now we must implement it.
CzechMusí prosazovat ambicióznější cíle a prokázat silnější politickou vůli.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
CzechO rok později tu máme nová pravidla, nové nástroje a ambicióznější politiku.
One year later, we are getting new rules, new instruments and more ambitious policies.
CzechProto musíme být ještě ambicióznější a usilovat o harmonizaci velikostí.
We must therefore be much more ambitious and seek the harmonisation of sizes.
CzechMáme prostor pro ambicióznější návrhy, prosím vás tedy, abyste je přednesli.
There is room to come up with stronger proposals, so please come up with your proposals.
CzechChtěli jsme širší, ambicióznější směrnici a chtěli jsme pokrok ve všech oblastech.
We wanted a broader, more ambitious directive, and we wanted to see progress in all areas.
CzechJsem si však jistá, že Parlament by podpořil ambicióznější výsledek.
I am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
CzechJedině tak můžeme obhájit ambicióznější rozpočet pro politiku soudržnosti.
Only in this way can we defend an ambitious budget for cohesion policy.
CzechProto bychom rádi vyzvali Komisi, aby byla ve své práci mnohem ambicióznější.
That is why we would like to encourage the Commission to be far more ambitious in its way of working.
CzechŘekl v ní, že je na čase, aby Evropa byla ambicióznější a nepřinášela lidem jen špatné zprávy.
He said that it is time for Europe to raise the bar, and not just to give people bad news.
CzechLituji také, že předložený kompromis není ambicióznější ve zvyšování míry krytí.
I also regret that the compromise on the table is not more ambitious in increasing the level of coverage.
CzechMůžeme být ambicióznější a přijmout střednědobá a dlouhodobá opatření.
We can be more ambitious and take medium- and long-term measures.
CzechJinak řečeno, abychom si v oblasti energetické účinnosti stanovili ještě ambicióznější a jasnější cíle.
In other words, we still need more ambitious and clearer energy efficiency targets.
CzechZaprvé, přála bych si, aby Evropská unie byla ambicióznější a aktivnější na světové úrovni.
Firstly, I would like to see the European Union being more ambitious and active at global level.
CzechProč jsme nebyli již v otázce sociálního značení ambicióznější?
Why have we not been much more ambitious as regards social labelling?