česko-anglicko překlad pro "ambiciózní"

CS

"ambiciózní" anglický překlad

CS

ambiciózní {přídavné jméno}

volume_up
ambiciózní
. - (SV) Zpráva z vlastní iniciativy o kapacitě letišť obsahuje ambiciózní plány, čeho by mělo být dosaženo ústředním plánováním na straně EU.
. - (SV) The own-initiative report on airport capacity contains high-flying plans for what can be achieved through central planning on the part of the EU.
ambiciózní
. - (SV) Zpráva z vlastní iniciativy o kapacitě letišť obsahuje ambiciózní plány, čeho by mělo být dosaženo ústředním plánováním na straně EU.
. - (SV) The own-initiative report on airport capacity contains high-flying plans for what can be achieved through central planning on the part of the EU.

Příklady použití pro "ambiciózní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to hodně ambiciózní cíl, ale věříme, že s politickou vůlí ho můžeme dosáhnout.
It's a very ambitious goal but we believe it can be achieved with political will.
CzechCo se týče pracovní skupiny, souhlasím s těmi, kdo žádají, aby byla ambiciózní.
Regarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
CzechZaprvé, stanovené cíle jsou příliš ambiciózní a mohly by být kontraproduktivní.
First of all, the set targets are too ambitious and could be counterproductive.
CzechZaprvé je cíl této směrnice v oblasti životního prostředí nyní jasný a ambiciózní.
Firstly, the environmental objective of the Directive is now clear and ambitious.
CzechOčekáváme od Evropské rady ambiciózní rozhodnutí, aby toho mohlo být dosaženo.
We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
CzechZajisté chápu, že existuje obava o pracovní místa, ale musíme být ambiciózní.
I certainly understand that there is concern about jobs but we must be ambitious.
CzechTo je důvod, proč potřebujeme více a lepší Evropy: jednotnější a ambiciózní Evropu.
That is why we need more and better Europe: a more united and ambitious Europe.
CzechMyslím si, že dohoda by měla být globální, ambiciózní a s jasně stanovenou lhůtou.
I believe that the agreement should be global, ambitious and with a clear timeline.
CzechJe třeba, abychom byli ambiciózní a sjednocení a navazovali strategická spojenectví.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
CzechHospodářská krize existuje, existují ony ambiciózní cíle pro životní prostředí.
There is the economic crisis; there are those ambitious environmental goals.
CzechJe to ambiciózní, je to ambicióznější než návrh Komise, avšak nikoli přehnané.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
CzechPodle mého názoru není současný mandát dostatečně ambiciózní, aby ji mohl získat.
In my opinion, the current mandate is not ambitious enough to achieve this.
CzechNebudeme-li my, přímo zvolení zástupci, ambiciózní, pak mi řekněte, kdo jiný bude?
If we directly elected representatives are not ambitious, then tell me: who will be?
CzechJen potom může v Akkře převzít vedoucí postavení a předložit ambiciózní plán.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
CzechTo, co je teď před námi, opravdu není tak ambiciózní, jak navrhoval Parlament.
What lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
CzechEU musí předložit své ambiciózní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.
The EU must present ambitious targets for the reduction of greenhouse gases.
CzechDalším aspektem, na který někteří z vás poukázali, byl tento: nakolik jsme ambiciózní?
Another point which was made by some of you was: what is the level of ambition?
CzechJsem přesvědčena, že cíle pro snižování emisí jsou zároveň ambiciózní i realistické.
I believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
CzechEvropská unie bude dál před sebou mít vysoce ambiciózní pracovní program.
The European Union will still have a highly ambitious agenda of work before it.
CzechJsem potěšen, že mnoho z vás vybízelo Komisi k tomu, aby byla více ambiciózní.
I was pleased to hear that many of you encouraged the Commission to be more ambitious.