česko-anglicko překlad pro "amatérský"

CS

"amatérský" anglický překlad

volume_up
amatérský {příd. jm. m.}
CS

amatérský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
amatérský (také: ochotnický)
Například: máme tu eBird, kde amatérský milovník ptactva může vkládat informace o svých pozorováních ptactva.
For instance, there's eBird, where amateur birdwatchers can upload information about their bird sightings.
Sport se stal jednou z nejrozšířenějších lidských činností, ať už se provozuje profesionálně nebo amatérsky, pravidelně nebo příležitostně.
Whether practised at professional or amateur level, on a regular or occasional basis, sport has become one of the most widespread human activities.
Zpráva Parlamentu také uznává důležitost spravedlivého přerozdělení příjmů mezi sportovní asociace, jakkoli mohou být malé, a mezi profesionální a amatérský sport.
Parliament's report also recognises the importance of fairly redistributing income among sports associations, however small, and between professional and amateur sport.
amatérský (také: diletantský, neprofesionální)
Bohužel k dnešnímu dni jsme k této věci přistupovali amatérsky.
Unfortunately to date this has been approached in an amateurish fashion.
Způsob, jakým se tato Smlouva propagovala, byl podřadný, amatérský a naprosto hloupý.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
Avšak vzhledem k závažnosti této problematiky Rada zaujala v této věci skutečně amatérský přístup.
However, given the importance of this issue, the Council has taken a really amateurish approach in this case.

Příklady použití pro "amatérský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpůsob, jakým se tato Smlouva propagovala, byl podřadný, amatérský a naprosto hloupý.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
CzechBohužel k dnešnímu dni jsme k této věci přistupovali amatérsky.
Unfortunately to date this has been approached in an amateurish fashion.
CzechAvšak vzhledem k závažnosti této problematiky Rada zaujala v této věci skutečně amatérský přístup.
However, given the importance of this issue, the Council has taken a really amateurish approach in this case.
CzechNapříklad: máme tu eBird, kde amatérský milovník ptactva může vkládat informace o svých pozorováních ptactva.
For instance, there's eBird, where amateur birdwatchers can upload information about their bird sightings.
CzechSport se stal jednou z nejrozšířenějších lidských činností, ať už se provozuje profesionálně nebo amatérsky, pravidelně nebo příležitostně.
Whether practised at professional or amateur level, on a regular or occasional basis, sport has become one of the most widespread human activities.
CzechZpráva Parlamentu také uznává důležitost spravedlivého přerozdělení příjmů mezi sportovní asociace, jakkoli mohou být malé, a mezi profesionální a amatérský sport.
Parliament's report also recognises the importance of fairly redistributing income among sports associations, however small, and between professional and amateur sport.
CzechTak i při stálé ochraně sázkového trhu zvyšujeme transparentnost a také zabezpečujeme státní podporu pro amatérský sport, kulturu a další společenské aktivity.
While continuing to protect the betting market, we are thus increasing transparency, and also guaranteeing the state aid for amateur sport, culture and other social activities.
CzechSpěch ve snaze dosáhnout improvizované dohody za každou cenu obrazu španělského vedení nepomohl, takový způsob dosažení úctyhodného cíle lze označit za amatérský.
The rush to reach improvised agreements at any cost has not helped the image of Spanish management: as a way of achieving a respectable objective, it could be described as amateurish.
Czech. - Bílá kniha o sportu je jako ruská panenka bábuška: Vespodu je amatérský sport, nad ním je profesionální sport a úplně nahoře je fotbal (se kterým je spojeno hodně peněz.)
in writing. - The White Book on Sport is like a Russian "matrioshka" puppet: the first is amateur sport, the second is professional sport and the last is football (where the big money is).