česko-anglicko překlad pro "alternativa"

CS

"alternativa" anglický překlad

EN
CS

alternativa {ženský rod}

volume_up
alternativa (také: možnost, volba)
volume_up
option {podstatné jméno}
Is it a suitable option everywhere?
Můžeme hledat rozličné možnosti, ale pro tuto strategickou odezvu neexistuje jiná alternativa.
We can look for various options, yet there is simply no alternative to this strategic response.
Byl posouzen poměr nákladů a přínosů a přiměřenost této nové technologie, která by měla být používána jako alternativa?
Has the cost:benefit ratio and the proportionality of a technology that would be used as an option been assessed?

Příklady použití pro "alternativa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřirozeně, musíte prověřit právní předpisy a legislativu - jaká by mohla být alternativa?
Naturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
CzechProto neexistuje žádná alternativa spolupráce mezi Evropskou unií a NATO.
Therefore, there is no alternative to cooperation between the European Union and NATO.
CzechTo by však měla být alternativa k naší schopnosti sledovat, jak naše systémy pracují.
However, it should be an alternative to our ability to watch how our systems are working.
CzechNeexistuje proto lepší alternativa než ta, o které dnes hovoříme.
There is therefore no better alternative than the one we are discussing today.
CzechNeexistuje žádná praktická alternativa k zahraniční politice založené na hodnotách EU.
There is no practical alternative to EU value-based foreign policy.
CzechNení jiná alternativa než spolupracovat s civilní vládou Pákistánu.
There is no alternative to working with Pakistan's civilian government.
CzechProjekt Galileo byl vždy propagován jako civilní alternativa ke GPS.
Galileo has always been promoted as the civilian alternative to GPS.
CzechNa základě výzkumu se jeví vodík jako ideální alternativa klasických fosilních paliv.
On the basis of research, hydrogen appears to be the ideal alternative to traditional fossil fuels.
CzechŘekl bych, že v současné době je alternativa nepředstavitelná.
And I would say that, at the moment, the alternative is unimaginable.
CzechMůžeme hledat rozličné možnosti, ale pro tuto strategickou odezvu neexistuje jiná alternativa.
We can look for various options, yet there is simply no alternative to this strategic response.
CzechVýjimky jsou povolené tam, kde není k dispozici doposud alternativa.
Exceptions are allowed where no alternatives are yet available.
CzechNaše alternativa si rovněž zaslouží projednání v Parlamentu.
Our alternative also deserves to be properly considered in Parliament.
CzechNamísto toho musí být podrobně prozkoumána pozemní alternativa.
A land-based alternative must be thoroughly investigated instead.
CzechDruhá alternativa je podle mého názoru pro evropské občany a daňové poplatníky méně nákladná.
The second alternative is less costly, in my opinion, including for European citizens and taxpayers.
CzechPro tuto technologii je to dnes jediná věrohodná alternativa.
Today, that is the only credible alternative for this technology.
CzechNeexistuje alternativa většího zapojení Evropy a USA ve věcech mezinárodní bezpečnosti.
There is no alternative to a greater engagement of Europe and the USA in matters of international security.
CzechAlternativa by spočívala v ochraně pouze solventních populací.
The alternative would be to protect only well-off populations.
CzechProto rozhodně nesouhlasím s vyhlášením Rady, že neexistuje žádná jiná alternativa spolupráce.
I strongly disagree, therefore, with the Council statement that there is no alternative to cooperation.
CzechIrští občané nepotřebují, aby jim velká a hodná Evropa říkala, že k Lisabonu není žádná alternativa.
Irish people do not need the great and good of Europe telling us there is no alternative to Lisbon.
CzechPoznámka: toto je pokročilá alternativa předchozího způsobu.
Note: This is an advanced alternative to the previous method.