česko-anglicko překlad pro "alfa"

CS

"alfa" anglický překlad

EN
EN
EN

"Alfa" český překlad

volume_up
Alfa {podstatné jméno}
CS
CS

alfa {ženský rod}

volume_up
1. "řecké písmeno"
alfa
volume_up
alpha {podstatné jméno}
To je alfa a omega každé vážně míněné politiky v této oblasti.
This is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
A záporná Alfa je sklon té linie, kterou jsem vám před chvílí ukázal.
And negative alpha is the slope of that line I showed you before.
Interferon alfa je aktivní látka produkovaná tělem, která působí na buňky imunitního systému.
Alpha-interferon is an active substance produced by the body that acts on the cells of the immune system.
EN

Alfa {podstatné jméno}

volume_up
Alfa
volume_up
Alfa {ž} (první písmeno řecké abecedy)

Příklady použití pro "alfa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMimo jiných funkcí interferon alfa zpomaluje reprodukci plazmatických buněk.
Amongst other things inferon inhibits the reproduction of plasma cells.
CzechA záporná Alfa je sklon té linie, kterou jsem vám před chvílí ukázal.
And negative alpha is the slope of that line I showed you before.
CzechTo je alfa a omega každé vážně míněné politiky v této oblasti.
This is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
CzechInterferon alfa je aktivní látka produkovaná tělem, která působí na buňky imunitního systému.
Alpha-interferon is an active substance produced by the body that acts on the cells of the immune system.
CzechA zjistili jsme, že Alfa, pokud se na tím opravdu zamyslíme, je organizovaná struktura samotného povstání.
And what we really found was that alpha, if we think about it, is the organizational structure of the insurgency.
CzechAlfa je distribuce velikostí útoků, což je ve skutečnosti distribuce síly skupiny, která vede útoky.
Alpha is the distribution of the sizes of attacks, which is really the distribution of the group strength carrying out the attacks.
CzechV našem druhu definují skutečnost alfa samci a nutí zbytek smečky, aby tuto skutečnost přijala a řídila se pravidly.
In our species, the alpha males define reality, and force the rest of the pack to accept that reality and follow the rules.
CzechToto je, myslím, Felix, je to náš alfa samec, pořádný kus chlapa, ale trpělivě čeká, dostane jídlo a jde si po svých.
Here's Felix, I think. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy. ~~~ But he too waits patiently, gets his food and goes on.
CzechTaké si myslíme, že hrozí vážné nebezpečí, že rozpočtová konsolidace bude vnímána jako alfa a omega této roční analýzy růstu.
We also think that there is a considerable danger of seeing budgetary consolidation as the be-all and end-all of this Annual Growth Survey.
CzechAlfa je struktura.
CzechZjistili jsme, že tam nejenom existují distribuce po těchto rovných linkách, ale sklon těch linií se shlukuje okolo hodnoty Alfa rovné 2,5.
And we found that not only were the distributions these straight lines, but the slope of these lines, they clustered around this value of alpha equals 2.5.
CzechRozhodně se nesmál, když jsem tam přišel, protože byl jaksi ponížen tím, že Pauling dostal alfa-helix a nikdo z Cambridge neuspěl, protože nebyli chemikové.
He certainly wasn't smiling when I got there, because he was somewhat humiliated by Pauling getting the alpha helix, and the Cambridge people failing because they weren't chemists.