česko-anglicko překlad pro "alespoň"

CS

"alespoň" anglický překlad

CS

alespoň {částice}

volume_up
Proto vyžaduji, aby byla alespoň provedena sdílená analýza této záležitosti.
Therefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
Toto zvýšení je zapotřebí alespoň částečně přičíst zmíněným podpůrným činnostem.
This increase must be at least partly attributed to outreach activities.
Předložená změna alespoň zahrnuje všechny výjimky, včetně těch předpokládaných.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Příklady použití pro "alespoň" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná se však naši makedonští přátelé mohou z Bukurešti poučit alespoň v něčem.
But perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest.
CzechPředložená změna alespoň zahrnuje všechny výjimky, včetně těch předpokládaných.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
CzechProto jsme zvědavi, zda se nová opatření ukážou jako alespoň o málo užitečnější.
We are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
CzechAlespoň tak se dalo rozumět prohlášení paní Merkelové a pana Sarkozyho minulý týden.
At least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
CzechVýsledkem tohoto všeho je, alespoň podle mého názoru, že Parlament nemá na výběr.
The result of all this is that, as far as I am concerned, Parliament has no choice.
CzechKaždý potřebuje jistotu, že se vyhne bolesti a bude alespoň trochu v pohodlí.
Everyone needs certainty that they can avoid pain and at least be comfortable.
CzechHlasuje-li 621 poslanců, tak potřebná většina je ve skutečnosti alespoň 311.
The fact is that with 621 Members voting, the majority needed to be at least 311.
CzechZaprvé, zaměstnanost pracovníků starších 50 let by se měla zvýšit alespoň na 55 %.
Firstly, the percentage of workers over 50 in work is to increase to more than 55%.
CzechPrvní věc, kterou musíme, alespoň dle mého názoru, provést, je zahájit dialog.
The first thing we need to do as far as I can see is to establish a dialogue.
CzechKancléřka Merkelová je mnohem statečnější než vy, alespoň při této příležitosti.
Chancellor Merkel is rather braver than you are, at least on this occasion.
CzechV současné době je pro provoz ve městě mnohem pomalejší, alespoň v této fázi.
At the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
CzechNicméně i to málo, co dostanou, může alespoň přispět ke zmírnění jejich utrpení.
However, at least the little that they do receive may help to relieve their suffering.
CzechDalo mi hodně práce, než jsem našla alespoň jednou slovo "ženy"... v příloze.
I really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.
CzechRumunsko a Bulharsko by se k této skupině měly brzy připojit - alespoň v to doufám.
Romania and Bulgaria should join this circle soon - at least that is my hope.
CzechPro nelineární služby je ale třeba zavést alespoň minimální základní předpisy.
For non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
CzechTak nám alespoň poděkujte, že jsme vám poskytli příležitost váš program představit.
So at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
CzechMy, co docházíme, bychom měli mít alespoň příležitost klást komisařům otázky.
Those of us who come should have some opportunity to put questions to Commissioners.
CzechA chudobou je ohroženo 22 % polských dětí s alespoň jedním pracujícím rodičem.
And 22% of Polish children with at least one working parent are threatened by poverty.
CzechJestliže se shodneme alespoň v tomto bodě, nebyla tato rozprava zbytečná.
If we even manage to agree on this point, this debate will not have been in vain.
CzechProto vyžaduji, aby byla alespoň provedena sdílená analýza této záležitosti.
Therefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.