česko-anglicko překlad pro "akvakultura"

CS

"akvakultura" anglický překlad

CS

akvakultura {ženský rod}

volume_up
1. ekologie
akvakultura
volume_up
aquaculture {podstatné jméno}
Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě (
Fisheries and aquaculture in the context of ICZM in Europe (
. - Akvakultura Evropské unie je na čelním místě v otázce udržitelného rozvoje.
. - European Union aquaculture is at the forefront of sustainable development.
Akvakultura je navíc oblastí zemědělství a rybolovu, která vykazuje nejvyšší úroveň růstu.
In addition, aquaculture is the area of agriculture and fisheries which is showing the highest levels of growth.

Příklady použití pro "akvakultura" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě (
Fisheries and aquaculture in the context of ICZM in Europe (
Czech. - Akvakultura Evropské unie je na čelním místě v otázce udržitelného rozvoje.
Member of the Commission. - European Union aquaculture is at the forefront of sustainable development.
CzechAkvakultura je navíc oblastí zemědělství a rybolovu, která vykazuje nejvyšší úroveň růstu.
In addition, aquaculture is the area of agriculture and fisheries which is showing the highest levels of growth.
CzechEvropská akvakultura vyhovuje vysokým nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví zvířat i ochrany spotřebitele.
European aquaculture has high standards of environmental, animal health and consumer protection.
CzechNavíc v době, kdy se zmenšují přirozené populace ryb, vytváří akvakultura pro evropský průmysl nesčetné příležitosti.
Moreover, with fishery stocks becoming scarce, aquaculture is creating innumerable opportunities for European industries.
CzechAkvakultura nyní představuje 20 % celkové produkce ryb v EU a tento podíl je od roku 2000 víceméně konstantní.
Aquaculture now represents 20% of the total fish production in the EU, at a value which has been more or less constant since 2000.
CzechNeméně významná je akvakultura a údaje o této činnosti by měly zdůrazňovat oblast životního prostředí i oblast socioekonomickou.
Aquaculture is no less important, and data for this should stress both the socio-economic and the environmental fields.
CzechPředmět: Akvakultura v EU
CzechVážený pane předsedající, jsem potěšen odpovědí paní komisařky Damanaki, že akvakultura bude hrát důležitou roli v nové společné rybářské politice.
Mr President, I am pleased to note from Commissioner Damanaki's reply that aquaculture will play an important role in the new common fisheries policy.
CzechPokud jde o rybolov, chtěl bych znovu říci, že rybolov a akvakultura jsou samozřejmě podstatnou součástí integrované námořní politiky.
As far as fisheries are concerned, I would like to say once again that fisheries and aquaculture, of course, make up a substantial part of the integrated maritime policy.
CzechVyvážený růst v základních odvětvích, jako jsou rybolov a akvakultura, energie, doprava a cestovní ruch, může zaručit profesionální budoucnost a příjmy občanů.
Balanced growth in basic sectors, such as fisheries and aquaculture, energy, transport and tourism, can guarantee citizens' professional future and income.
CzechV této souvislosti a vzhledem k tomu, že Portugalsko je největším spotřebitelem ryb na hlavu v Evropě, se domnívám, že akvakultura je strategickou prioritou EU.
In this context, and given that Portugal is the largest consumer of fish per capita in Europe, I believe that aquaculture is a strategic priority for the EU.
Czech. - (IT) Rybolov a akvakultura představují dvě hlavní činnosti, které jsou základem hospodářského a společenského rozvoje pobřežních oblastí Evropské unie.
in writing. - (IT) Fisheries and aquaculture are two of the principal activities underlying the economic and social development of the coastal zones of the European Union.
CzechMimoto nabývá na významu akvakultura, což zdůvodňuje zavedení možností shromažďování, správy a využívání údajů o životním prostředí i socioekonomických dat.
In addition, aquaculture is increasing in importance, which justifies the introduction of options for collecting, managing and using environmental as well as socio-economic data.
CzechJak podotýká sama Komise, za vysazování cizích druhů v evropských pobřežních mořích a ve vnitrozemských vodách v mnoha případech odpovídají akvakultura a chovné postupy.
As the Commission itself notes, the introduction of alien species into Europe's coastal seas and inland waters is due in a great many cases to aquaculture and stocking practices.
CzechHlavním zájmem EU musí být zachování ekosystému pro budoucí generace a to i přesto, že akvakultura může být za jistých podmínek prospěšná pro životní prostředí.
The conservation of ecosystems for the benefit of future generations must be a key concern for the EU, even when aquacultures can, given certain prerequisites, present a benefit to the environment.