česko-anglicko překlad pro "akutní"

CS

"akutní" anglický překlad

volume_up
akutní {příd. jm.}
EN
CS

akutní {přídavné jméno}

volume_up
akutní (také: náhlý, prudký)
volume_up
acute {příd. jm.}
Šest měsíců poté je zpět v nemocnici s akutní leukemií (myeloid Leukemia).
Six months later, she comes back with acute myeloid leukemia.
Není zde tedy žádné akutní riziko, je to věc prevence.
Thus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
Namísto toho odstraňujeme kategorii pět akutní toxicity.
Now we are removing acute toxicity category five.

Příklady použití pro "akutní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie se musí podílet na akutní pomoci v nouzi i na rekonstrukci.
The European Union must participate in this twin emergency and reconstruction effort.
CzechProtože ji nemáme, pokaždé kdy máme takový úkol musíme si z toho udělat akutní hrozbu.
Every time we lead one of these efforts we have to whip ourselves into this imminent threat thing.
CzechŠest měsíců poté je zpět v nemocnici s akutní leukemií (myeloid Leukemia).
Six months later, she comes back with acute myeloid leukemia.
CzechNeměli jsme čelit akutní hrozbě od kubánské krize 1962.
We haven't faced an imminent threat since the Cuban missile crisis in 1962.
CzechRád bych se také vyjádřil k akutní otázce olympijských her.
I would like also to reflect on the imminence of the Olympic Games.
Czech. - (DE) V dnešním usnesení se zdůrazňuje akutní potřeba revize směrnice o hračkách.
in writing. - (DE) Today's resolution underlines the urgent need for the revision of the Toys Directive.
CzechJak jsem již zmínila, situace je obzvláště akutní v Irsku, Řecku a řadě dalších států.
As mentioned previously, the situation is particularly acute in Ireland, Greece and a number of other states.
CzechV době krize, zejména akutní krize, potřebujeme vizi.
In times of crisis, especially acute crisis, we need a vision.
CzechNení zde tedy žádné akutní riziko, je to věc prevence.
Thus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
CzechI když jsem bojoval za opětovné zavedení kategorie pět akutní toxicity, byl jsem ve svém úsilí, bohužel, neúspěšný.
I fought for reintroducing acute toxicity category five, but unfortunately I did not succeed.
CzechNamísto toho odstraňujeme kategorii pět akutní toxicity.
Now we are removing acute toxicity category five.
CzechTřicet tisíc dětí trpí akutní podvýživou.
Thirty thousand children are suffering from acute malnutrition.
CzechPotřeba finanční pomoci je pro tento stát velmi akutní.
Czech. - Pane předsedající, dobře víme, že Ujgursku hrozí akutní nebezpečí, že se z něj stane druhý Tibet.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, it is well known that Uyghuria is in imminent danger of becoming a second Tibet.
CzechSituace v Evropě není tak akutní a členské státy se v tomto okamžiku nedomnívají, že je nutné přijímat plán amerického stylu.
The situation we face here in Europe is less acute, and Member States do not, at this point, consider that a US-style plan is needed.
CzechV čase akutní hospodářské krize, kdy nezaměstnanost roste, platby nečiní ani 50 % závazků pro finance Evropské unie.
At a time of acute economic crisis, with unemployment rising, payments do not account for even 50% of commitments for the European Union funds.
CzechV době tak akutní krize, jako je tato, by solidarita neměla být jen politickou prioritou, ale především morálním imperativem.
At a time of such acute crisis as this, solidarity should not merely be a political priority, but above all an imperative of conscience.
CzechProblém je velmi akutní.
CzechPoté, co jsme museli řešit akutní hospodářskou krizi, se musíme důkladně zaměřit i na dlouhodobé a vážné nerovnosti ve veřejných financích.
Having dealt with an acute economic crisis, we need to focus very closely on the long term and serious imbalance in public finances.
Czechakutní toxicita pesticidu