česko-anglicko překlad pro "akty"

CS

"akty" anglický překlad

volume_up
akty {m mn. č.}
EN
CS

akty {mužský rod množné číslo}

volume_up
akty (také: činy)
Jsou podepsány akty o přistoupení Rakouska, Švédska, Finska a Norska.
The Acts of Accession of Austria, Sweden, Finland and Norway are signed.
Právní akty ECB v oblasti rozvahy sektoru měnových finančních institucí
ECB legal acts regarding the balance sheet of the monetary financial institutions sector
I když tyto akty bývají společné v členských státech, totéž nelze říct o dotčených aktech.
Although such acts are common in the Member States, that cannot be said of the acts in question.

Příklady použití pro "akty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAkty, o nichž hovoříme, jsou pouze matoucí a neslouží žádnému skutečnému účelu.
Acts such as these serve simply to confuse, without serving any real purpose.
CzechToto rozhodnutí stanoví normy, které se budou vztahovat na naše legislativní akty.
This decision sets standards that will apply to our future legislative acts.
CzechVy všichni se s námi zúčastníte podepisování a paní ministryně a já akty podepíšeme.
You will all be present at the signing, and the Minister and I will sign.
CzechPod opravdovými kouzly si lidé představují zázraky, divutvorné akty a nadpřirozené síly.
By 'real magic,' people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers.
CzechProto pouze Unie smí vytvářet a přijímat právně závazné akty v této oblasti.
Accordingly, only the Union may legislate and adopt legally binding acts within that area.
CzechNová směrnice změní různé akty, jejichž ustanovení do ní byla začleněna.
The new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
CzechLisabonská smlouva jasně stanoví, že za prováděcí akty je odpovědná Komise.
The Treaty of Lisbon clearly states that the Commission is responsible for executive acts.
CzechPrávní akty ECB v oblasti rozvahy sektoru měnových finančních institucí
ECB legal acts regarding the balance sheet of the monetary financial institutions sector
CzechV rámci jednotlivých témat jsou akty uvedeny chronologicky tak, že nejstarší jsou nahoře.
Within a topic, the acts are listed chronologically, the oldest on top.
CzechJsou podepsány akty o přistoupení Rakouska, Švédska, Finska a Norska.
The Acts of Accession of Austria, Sweden, Finland and Norway are signed.
CzechV jednom však musíme mít jasno: orgány a akty samy o sobě nefungují.
But, let us make no mistake: institutions and instruments will not deliver on their own.
CzechSpojené království ratifikuje právní akty spojené s přístoupením k Evropským společenstvím.
The United Kingdom ratifies the acts relating to the accession to the European Communities.
CzechV tomto návrhu jde především o to, aby byla Komisi dána pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
CzechTyto akty agrese se od začátku roku 2011 dvakrát opakovaly.
These acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
CzechI když tyto akty bývají společné v členských státech, totéž nelze říct o dotčených aktech.
Although such acts are common in the Member States, that cannot be said of the acts in question.
CzechŘecký vzdělávací systém upravují zákony a správní akty.
The Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
CzechZastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky (
Obsolete Council acts in the field of the common agricultural policy (
CzechPředchozí primární právo počítalo jen s prováděcími akty.
The previous primary legislation only provided for implementing measures.
CzechOdsuzujeme jakékoli akty pirátství a ozbrojených krádeží.
It goes on to say that it deplores all acts of piracy and armed robbery.
CzechPak řekněte uprchlíkům, ať se podívají na článek 290, ať se podívají na akty v přenesené pravomoci.
Then tell refugees to look at Article 290, look at delegated acts.