česko-anglicko překlad pro "aktualizuje"

CS

"aktualizuje" anglický překlad

CS

aktualizuje {sloveso}

volume_up
aktualizuje (také: vylepšuje)
volume_up
upgrades {sl.} (simple present tense)
Objasňuje a aktualizuje úlohu referenčních dokumentů pro nejlepší dostupné techniky (BREF) při uplatňování právních předpisů.
It clarifies and upgrades the role of BAT reference documents (BREF) in the application of legislation.

Příklady použití pro "aktualizuje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObsah automatického seznamu stop se aktualizuje při každém otevření seznamu stop.
The contents of an auto playlist are updated every time you open the auto playlist.
CzechMístní poskytovatel televizních služeb někdy aktualizuje programy televize.
Occasionally, your local TV service provider updates their Guide listings.
CzechKromě toho Komise aktualizuje své internetové stránky věnované epidemii.
In addition, the Commission keeps its website dedicated to this outbreak up to date.
CzechProgram Windows Mail automaticky vyhledává nové e‑maily a aktualizuje složku Doručená pošta.
Windows Mail automatically checks for and updates your Inbox with new e‑mail.
CzechObecně Google snímek pro dynamický náhled aktualizuje při běžném procházení stránek.
In general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.
CzechKomise nyní aktualizuje dokumentaci s často se vyskytujícími otázkami.
The Commission is in the process of updating the frequently asked questions documents.
CzechFiltr Zabezpečení rodiny automaticky aktualizuje svá nastavení v následujících situacích:
The Family Safety Filter refreshes its settings automatically when:
CzechSlužba Google Analytics obecně aktualizuje vaše přehledy každých 24 hodin.
Google Analytics generally updates your reports every 24 hours.
CzechFunkce ValueTrack aktualizuje adresy URL pomocí údaje o síti, ve které se reklama zobrazila.
ValueTrack will update your URLs with information about the network that the ad appeared on.
CzechNavrhuji proto, abychom vyjednali dohodu, která zlepší a aktualizuje nařízení Dublin.
I therefore propose that we broker an agreement that will improve and update the Dublin Regulation.
CzechGoogle svůj index aktualizuje během příštího procházení dané stránky.
Google will update our index the next time we crawl this page.
CzechPrůvodce automaticky aktualizuje veškeré nekonzistentní informace o médiích a přidá správný obrázek.
The wizard automatically updates any inconsistent media information and adds the correct art.
CzechVyužívá nejvyspělejší technologie a neustále se aktualizuje.
It employs the most advanced technology and is constantly updated.
CzechTento bezplatný motiv pro Windows se automaticky aktualizuje prostřednictvím informačního kanálu RSS.
This free Windows theme updates automatically through an RSS feed.
CzechTato reforma jej však aktualizuje a mé kolegyně vám vysvětlí oblasti, kterým se chtějí věnovat.
But this reform brings that up to date and my colleagues will explain the areas that they want to work on.
CzechSlužba Google Analytics čte soubory cookie klienta a podle potřeby aktualizuje údaje o sledování uživatele.
Google Analytics reads theclient's first-party cookie, updating user tracking information asrequired.
CzechSeznam kompatibility se často aktualizuje a aplikace Internet Explorer tuto aktualizaci automaticky stáhne.
The Compatibility List is frequently updated, and Internet Explorer automatically downloads these update.
CzechMnoho antivirových programů se aktualizuje automaticky.
Many antivirus programs update automatically.
CzechJakmile aktualizujete sdílený seznam aplikace OneNote na jednom místě, aktualizuje se v reálném čase i všechny ostatní exempláře.
And when a shared OneNote list is updated in one place, it’s updated everywhere, in real time.
CzechInformační kanály RSS obsahují víc obrázků a většina z nich se aktualizuje o nové obrázky aspoň jednou za měsíc.
The RSS feeds contain more images than that, and most of them are updated with new images at least once a month.