česko-anglicko překlad pro "aktualizovat"

CS

"aktualizovat" anglický překlad

CS

aktualizovat [aktualizuji] {sloveso}

volume_up
Ve Windows RT lze ovladače aktualizovat pouze prostřednictvím služby Windows Update.
In Windows RT, you can update drivers only through Windows Update.
Pokud chcete aktualizovat definice virů a spywaru, klikněte na kartu Aktualizovat a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat.
To update the virus and spyware definitions, click the Update tab, and then click Update.
Tyto informace, ať už v příloze nebo v seznamu, může Komise aktualizovat.
This is information, whether an annex or a list, that the Commission can update.
Prosazování práva je třeba lépe zacílit a bude třeba aktualizovat stav občanských svobod.
Law enforcement needs to be better targeted and civil liberties need an upgrade.
Ale svět se od té doby změnil a je na čase tento názor a klasifikaci částí světa aktualizovat a pochopit jej tak jak je teď.
But the world has changed, and it's overdue to upgrade that mindset and that taxonomy of the world, and to understand it.
Někdy bude nutné odinstalovat program, aktualizovat ovladač nebo odpojit zařízení a pak proces upgradu restartovat.
Sometimes, you'll need to uninstall a program, update a driver, or disconnect a device, and then restart the upgrade process.

Příklady použití pro "aktualizovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto je třeba právní předpisy aktualizovat, harmonizovat a částečně rozšířit.
The laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
CzechExistuje zde velmi naléhavá potřeba aktualizovat stávající bezpečnostní pravidla.
There is an urgent need for existing safety rules to be brought up to date.
CzechPokud některý starší ovladač způsobuje problémy, je třeba jej aktualizovat ručně.
If an older driver is causing problems, you'll need to update it manually.
CzechMusíte se přihlásit do účtu Google Checkout a své platební údaje aktualizovat.
You must sign in to your Google Checkout account and update your payment information.
CzechTyto informace, ať už v příloze nebo v seznamu, může Komise aktualizovat.
This is information, whether an annex or a list, that the Commission can update.
CzechZaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu.
Select the Update music files by retrieving media info from the Internet check box.
CzechTo nám umožní aktualizovat zprávu o rasismu, která pojednává o roce 2007.
This will allow us to update the report on racism which dealt with the year 2007.
CzechProsazování práva je třeba lépe zacílit a bude třeba aktualizovat stav občanských svobod.
Law enforcement needs to be better targeted and civil liberties need an upgrade.
CzechRozhodne, zda je třeba některé soubory aktualizovat, aby zůstaly synchronizované.
It determines if any files need to be updated in order to stay in sync.
Czech. - Potřeba aktualizovat stávající pravidla o bezpečnosti hraček je tu již dávno.
in writing. - The need to update existing rules on toy safety is long overdue.
CzechPokud počítač neobsahuje podporu multimédií, nelze aktualizovat skóre.
If your computer doesn't have multimedia support, your scores can't be updated.
CzechJak pan Portas sám říká, není odpovědností Parlamentu aktualizovat platy.
As Mr Portas himself says, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
CzechKdykoli také můžete aktualizovat platební údaje přidružené k vašemu účtu.
You can also update the payment information associated with your account at any time.
CzechJe třeba aktualizovat právní předpisy, abychom ochránili blaho našich dětí.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
CzechTa data jsou živá; tenhle obrázak je živý a dá se ihned aktualizovat.
So the data is now alive; this is a living image, and I can update it in a second.
CzechProto je zapotřebí aktualizovat některá základní pravidla spolupráce v rámci Unie.
That means rethinking some of the ground rules for working together.
CzechSpusťte Microsoft Security Essentials a na kartě Aktualizace klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Open Microsoft Security Essentials, click the Update tab, and then click Update.
CzechS počtem dvaceti sedmi států je třeba v této věci aktualizovat pravidla EU.
With 27 Member States the EU's rules on this issue need to be updated.
CzechPokud jde o otázku platů poslanců, není odpovědností Parlamentu platy aktualizovat.
On the issue of Members' salaries, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
CzechJe proto nutné aktualizovat právní předpisy týkající se sběru dat a statistik.
It is therefore necessary to update the legislation on the collection of data and statistics.