česko-anglicko překlad pro "aktuálnost"

CS

"aktuálnost" anglický překlad

CS

aktuálnost {ženský rod}

volume_up
aktuálnost (také: aktualita)
volume_up
topicality {podstatné jméno}
Zpravodajka, paní Zanicchiová, se k otázce možnosti rychlé reakce vrátila se značným zpožděním, to však její aktuálnost nijak nezmenšilo.
The rapporteur, Mrs Zanicchi, has updated the question of the possibility of rapid response only after considerable delay, but its topicality has not been diminished thereby.

Příklady použití pro "aktuálnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNěkdy se může stát, že vás požádáme, abyste ověřili aktuálnost své sekundární e-mailové adresy.
We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.
CzechChcete-li zajistit aktuálnost všech kanálů, můžete ručně stáhnout nejnovější seznamy pořadů programu televize.
To ensure that all your channels are current, you may want to manually download the latest Guide listings.
CzechTo, že máme jen několik dní po volbách v Bosně a Hercegovině, mimořádnou aktuálnost této otázky jen umocňuje.
The fact that we are only a few days after the elections in Bosnia and Herzegovina makes this issue particularly relevant.
CzechV některých zemích, jež za posledních 20 let prošly velkými změnami, je aktuálnost těchto témat stále zjevnější.
The relevance of these topics is all the more apparent in some states which have undergone major changes over the last 20 years.
CzechV případě prodeje cenných papírů musí investor vědět, kdo nese odpovědnost za pravdivost a aktuálnost informací.
When it comes to the resale of securities, the investor needs to know who to hold accountable for the accuracy and currency of information.
CzechVšechny informace, které jsem do dnešního dne obdržela, však nasvědčují tomu, že nejúčinnější a nejnutnější jsou údaje, jejichž aktuálnost nepřesahuje tři měsíce.
All the information I have seen to date, however, shows that data up to three months old are the most effective and necessary.
CzechPo přijetí návrh zlepší aktuálnost, srovnatelnost a úplnost předávaných statistických údajů a rovněž povede k účinnějšímu zpracování dat.
Once adopted, the proposal will improve the timeliness, comparability and completeness of the statistics transmitted, as well as make data processing more efficient.
CzechZpravodajka, paní Zanicchiová, se k otázce možnosti rychlé reakce vrátila se značným zpožděním, to však její aktuálnost nijak nezmenšilo.
The rapporteur, Mrs Zanicchi, has updated the question of the possibility of rapid response only after considerable delay, but its topicality has not been diminished thereby.
CzechNové nařízení bezpochyby zlepší aktuálnost, srovnatelnost a úplnost předávaných statistik, stejně jako účinnost zpracování údajů.
There is no doubt that this new regulation will improve the timeliness, comparability and completeness of the statistics transmitted, as well as the efficiency of the data processing.