česko-anglicko překlad pro "aktivován"

CS

"aktivován" anglický překlad

volume_up
aktivován {příč. min.}
CS

aktivován {příčestí minulé}

volume_up
aktivován
volume_up
activated {příč. min.}
Z tohoto důvodu nebyl aktivován mechanismus civilní ochrany Společenství.
For this reason, the Community Civil Protect Mechanism was not activated.
Aby ale byl aktivován, potřebuje v Radě kvalifikovanou většinu.
But for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
Ten může být aktivován při masovém přílivu lidí, kteří se nemohou vrátit.
This can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.

Příklady použití pro "aktivován" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřed nastavením zařízení Extender musí být v počítači aktivován systém Windows.
Windows must be activated on your computer before you can set up an Extender.
CzechTen může být aktivován při masovém přílivu lidí, kteří se nemohou vrátit.
This can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.
CzechZ tohoto důvodu nebyl aktivován mechanismus civilní ochrany Společenství.
For this reason, the Community Civil Protect Mechanism was not activated.
CzechAby ale byl aktivován, potřebuje v Radě kvalifikovanou většinu.
But for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
CzechV rámci ověření probíhá kontrola, zda byl operační systém počítače aktivován a zda je správně licencován.
Validation verifies that your computer’s operating system has been activated and is properly licensed.
CzechAby byl systém rozpoznán jako originální, zadejte znovu původní kód Product Key, s jehož pomocí může být systém Windows řádně aktivován.
To get genuine, re-enter your original product key to properly activate Windows.
CzechPokud již na stránkách potenciálně škodlivý obsah nezjistíme, bude účet znovu aktivován, aniž byste museli cokoli podnikat.
If we no longer detect potentially malicious content on your site, your account will be reactivated without your having to take further action.
CzechOplátkou byl na doporučení Komise a Evropské centrální banky aktivován koordinovaný evropský mechanismus pro pomoc Řecku.
In return, following the recommendation of the Commission and of the European Central Bank, the coordinated European mechanism for assistance to Greece has been activated.
CzechPokud se rozhodnete spustit nástroj pro převod, tento nástroj se pokusí aktualizovat váš kód Product Key tak, aby systém Windows byl aktivován a rozpoznán jako pravý.
If you choose to run the conversion tool, it will try to update your product key so that Windows will be activated and genuine.
CzechA limbický systém je aktivován, když vidíme pohyb, barvu a jsou tam detektory pro určení prvotních tvarů a šablon o kterých už jsme slyšeli.
And then the limbic system is activated when we see motion, when we see color, and there are primary shapes and pattern detectors that we've heard about before.
Czech., je aktivován modrou barvou.
But our circadian rhythms, which are the rhythms that help us to wake and sleep and be alert and relaxed and so forth and so on, they are much more triggered by blue light.
CzechÚčelem tohoto procesu je ověřit, zda je systém Windows nebo Office řádně aktivován a není používán ve více počítačích, než kolik povolují podmínky licence na software.
This is to make sure that Windows or Office is properly activated and not in use on more computers than permitted by the software licensing terms.
Czech"Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku.
'The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole.
CzechV tomto ohledu si myslím, že je také důležité vypracovat společný přeshraniční postup reakce a spolupráce, který by byl okamžitě aktivován, pokud by došlo k úniku ropy.
In this respect, I think it is also essential to develop a common cross-border procedure for reaction and cooperation, which would be put into action immediately if a leakage of crude oil occurred.