česko-anglicko překlad pro "aktivně"

CS

"aktivně" anglický překlad

CS

aktivně {příslovce}

volume_up
aktivně
Měl by být aktivně podporován výzkum mykorhizální symbiózy "in situ".
In situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
Při hledání řešení Komise s oběma zmíněnými orgány aktivně spolupracovala.
In seeking a solution the Commission has cooperated actively with both organisations.
I proto předpokládám, že Evropský parlament k tomuto aktivně přispěje.
I therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.

Příklady použití pro "aktivně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMojí druhou hlavní myšlenkou je, že je na čase snažit se aktivně obnovit růst.
My second main belief is that the time has come to work towards renewed growth.
CzechŽádám spotřebitele, aby aktivně přispívali k úspěšnému provádění tohoto sběru.
I appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
CzechNejenže máme na paměti nejméně rozvinuté země, ale velice aktivně je podporujeme.
We not only have in mind, but support very actively, the least developed countries.
CzechMnoho důkazů potvrzuje skutečnost, že Írán se aktivně podílí na podpoře terorismu.
Much evidence points to the fact that Iran is responsible for sponsoring terrorism.
CzechChceme jít ještě dále a aktivně prosazovat evropskou politiku založenou na znalostech.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
CzechAktivně podporujeme vládu v jejích snahách o zlepšení dodržování lidských práv.
We actively support the government in its efforts to improve respect for human rights.
CzechJe třeba, aby aktivně hledali tržní sílu, a v tom potřebují naši podporu.
They need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
CzechStejně souhlasím s tím, že by EU měla aktivně pomáhat Číně v úsilí o rekonstrukcí.
I also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts.
CzechDomnívám se, že vysoká představitelka Ashtonová by měla aktivně zmírňovat toto napětí.
I believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
CzechJak právě uvedl pan Søndergaard, Grónsko z EU skutečně aktivně vystoupilo.
In fact, Greenland actively withdrew from the EU, as Mr Søndergaard just mentioned.
CzechMoje druhá poznámka se týká představení, kterého se nyní aktivně zúčastňujeme.
My second comment concerns the spectacle we are now making of ourselves.
CzechŽeny se dnes chtějí aktivně zapojit mezi pracovní síly a zároveň chtějí mít i rodinu.
Women today want to be active in the workforce and they also want families.
CzechAktivně zajišťujeme, aby tato právní úprava byla uplatňována napříč celou EU.
We are actively ensuring that this legislation is applied across the EU.
CzechTohle jsou lidé, kteří aktivně vybředávají z chudoby tak rychle, jak jen mohou.
These are people busy getting out of poverty just as fast as they can.
CzechPři hledání řešení Komise s oběma zmíněnými orgány aktivně spolupracovala.
In seeking a solution the Commission has cooperated actively with both organisations.
CzechI proto předpokládám, že Evropský parlament k tomuto aktivně přispěje.
I therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
CzechPokud jde o nás, řada poslanců Evropského parlamentu aktivně sportovala.
As regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.
CzechČlenové WTO musí být nadále oddáni myšlence aktivně bojovat proti protekcionismu.
WTO members must remain committed to actively fighting protectionism.
CzechMůžeme pomoci, můžeme nabídnout své dobré služby a můžeme se velice aktivně zúčastnit.
We can help, we can assist, we can offer our good services and we can be very engaged.
CzechKromě toho se členské státy musí aktivně zapojit do přezkumu práce Rady.
Furthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.