česko-anglicko překlad pro "aktivity"

CS

"aktivity" anglický překlad

volume_up
aktivity {ž mn. č.}
CS

aktivity {ženský rod množné číslo}

volume_up
aktivity (také: činnosti)
Potřebujeme aktivity na podporu vysoké úrovně informovanosti o životním prostředí.
What we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Aktivity dobrovolníků se realizují na místní, regionální a mezinárodní úrovni.
Voluntary activities take place at local, regional and international level.
Mezinárodní orgány nekoordinují správně svoje aktivity.
International bodies are not coordinating their activities properly.

Příklady použití pro "aktivity" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSpotřebitelské organizace na Slovensku dostaly na své aktivity sumu 152 500 EUR.
Consumer organisations in Slovakia receive EUR 152 000 to fund their activities.
CzechNaše aktivity v Libyi odhalí skutečný stav naší bezpečnostní a obranné politiky.
Our actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
CzechPotřebujeme aktivity na podporu vysoké úrovně informovanosti o životním prostředí.
What we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
CzechAni neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
CzechAktivity dobrovolníků se realizují na místní, regionální a mezinárodní úrovni.
Voluntary activities take place at local, regional and international level.
CzechČasto se proti uvedeným extrémním formám politické aktivity cítíme bezbranní.
We often find ourselves defenceless against such extreme forms of political activity.
CzechNa všechny aktivity opozice reagoval Lukašenkův režim zatýkáním aktivistů.
The Lukašenko regime responded to all opposition events by arresting the activists.
CzechJakékoli další aktivity v nejrůznějších radách budou vždy vyvolávat otázky a pochybnosti.
Any other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
CzechV rámci tohoto globálního přístupu se v současnosti uskutečňují mnohé aktivity.
Many activities are taking place right now within this global approach.
CzechBude se tím prohlubovat nepřátelská nálada a způsobí to novou vlnu teroristické aktivity.
It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
CzechHrubý domácí produkt je nejznámějším měřítkem makroekonomické aktivity.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
CzechPokud by k ní došlo, budou příště členské státy své aktivity koordinovat na úrovni EU?
Should this happen, will Member States coordinate at EU level in future?
CzechV této souvislosti bude také zapotřebí větší aktivity Komise a Rady.
The Commission and the Council must finally get more involved in this regard.
CzechAle uvědomujeme si také, že přímé aktivity ve věci lidských práv v Barmě jsou sotva možné.
But we also know that direct activities on human rights in Burma are hardly possible.
CzechAktivity na limitování rizika se tedy musí zaměřit především na nejškodlivější chemické látky.
Thus action to limit risk must focus, in the main, on the most harmful substances.
CzechMusíme takové aktivity prosazovat při dvoustranných a několikastranných jednáních.
We must push for such actions in bilateral and multilateral talks.
CzechPokud jde o směr, kterým by se naše aktivity měly ubírat, máme na to mnoho různých názorů.
We have many opinions as regards the direction our activities should take.
CzechPomocí Zabezpečení rodiny můžete nastavit filtrování webů a sledovat aktivity svých dětí.
With Family Safety, you can set up web filtering and activity monitoring for your kids.
CzechKomise za tímto účelem od roku 2003 podporovala aktivity Zvláštního dvora.
To this end, the Commission has been supporting the Special Court's activities since 2003.
CzechZdá se, že nejlepším přístupem jsou vzdělávací kampaně a podpora fyzické aktivity.
Educational campaigns and promotion of physical activity seem to constitute the best approach.