česko-anglicko překlad pro "aktivita"

CS

"aktivita" anglický překlad

CS

aktivita {ženský rod}

volume_up
volume_up
activity {podstatné jméno}
Celosvětová hospodářská aktivita zůstává silná a podporuje vývoz z eurozóny.
Global economic activity remains robust, providing support for euro area exports.
Průmyslová aktivita vyžaduje vysokou úroveň ochrany životního prostředí.
Industrial activity requires a high level of environmental protection.
Hospodářská aktivita eurozóny tedy nadále rostla pozvolně.
Economic activity thus continued to grow moderately in the euro area.

Příklady použití pro "aktivita" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCelosvětová hospodářská aktivita zůstává silná a podporuje vývoz z eurozóny.
Global economic activity remains robust, providing support for euro area exports.
CzechV oblasti poskytování služeb a zboží neexistuje v otázce směrnice Rady žádná aktivita.
On the supply of goods and services, there is no movement on the Council directive.
CzechFyzická aktivita může znamenat jednoduše chůzi alespoň půl hodiny denně.
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
CzechTo je třeba objasnit a do té doby by v této oblasti neměla být vyvíjena žádná nová aktivita.
This needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
CzechNeplatná aktivita povede také ke snížení odhadovaných příjmů na konci každého měsíce.
Invalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
CzechPrůmyslová aktivita vyžaduje vysokou úroveň ochrany životního prostředí.
Industrial activity requires a high level of environmental protection.
CzechA jak jsem vám právě řekl, nervová aktivita může měnit tvar konektomu.
And as I told you just now, neural activity can change the connectome.
CzechSportovní aktivita zvyšuje u postižených pocit osobní hrdosti a sebeúcty.
Involvement in sport heightens the sense of personal dignity and self-esteem of the disabled.
CzechVe skutečnosti má každá aktivita Číny v Africe politický dopad, negativní, či pozitivní.
In reality, everything China does in Africa has a political impact, be it positive or negative.
CzechA v létě, je tady téměř maniakální lovení a pracovní aktivita trvá dlouhé hodiny, velmi aktivní.
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
CzechKaždý stát potřebuje aktivní občany a aktivita a energie jsou pro mladé lidi charakteristické.
Every country needs active citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
CzechSpojení nervové sítě v mozku určují, kterými cestičkami se nervová aktivita bude ubírat.
The connections of the brain's neural network determines the pathways along which neural activity flows.
CzechNerad bych ovšem, aby tato aktivita byla samoúčelná.
I would not, however, like this to be an activity just for the sake of the activity.
CzechHospodářská aktivita eurozóny tedy nadále rostla pozvolně.
Economic activity thus continued to grow moderately in the euro area.
CzechPřehled o celkovém využití počítače vaším dítětem zobrazíte klepnutím nebo kliknutím na kartu Aktivita počítače.
For a breakdown of your child's overall PC use, tap or click the PC activity tab.
CzechAktivita Ruska v těchto oblastech znemožňuje stabilizaci situace a mírové řešení.
Russian activity in these regions is making stabilisation of the situation and a peaceful resolution impossible.
CzechKde, myslíte, bude ta hlavní aktivita? ~~~ Změna tématu.
Where do you think the action is going to be? ~~~ Shift of subject.
CzechMozková aktivita je proudící potok a konektom je jeho koryto.
Neural activity is its water, and the connectome is its bed.
CzechAktivita podvodných katalogových firem je úmyslně směřována přeshraničně či z třetích zemí.
The operations of rogue directory companies are deliberately managed across borders or from third countries.
CzechSprávná výživa a tělesná aktivita jsou předpokladem normálního růstu a zdravého vývoje dítěte.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.