česko-anglicko překlad pro "akreditace"

CS

"akreditace" anglický překlad

CS

akreditace {ženský rod}

volume_up
akreditace
volume_up
accreditation {podstatné jméno}
Akreditace činností kriminalistických laboratoří (
Accreditation of forensic laboratory activities (
Jde o národní či mezinárodní akreditace nemocnic.
This involves national or international hospital accreditations.
Příkladem je akreditace soudních laboratoří, harmonizace politiky v oblasti tlumočníků a předávání záznamů v rejstříku trestů.
Examples are accreditation of forensic laboratories, harmonisation of the policy on interpreters and the transfer of criminal records.

Příklady použití pro "akreditace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŽádost o obnovu přístupových práv lze podat dva měsíce před datem ukončení platnosti akreditace.
An application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
CzechJde o národní či mezinárodní akreditace nemocnic.
This involves national or international hospital accreditations.
CzechAkreditace činností kriminalistických laboratoří (
Accreditation of forensic laboratory activities (
CzechPotřebujeme vidět, že dochází k pokroku v oblasti svobody médií, včetně svobody internetu a akreditace zahraničních novinářů.
We need to see progress on media freedom, including internet freedom and the accreditation of foreign journalists.
CzechI tak je pro členské státy krokem vpřed, že přijaly myšlenku akreditace laboratoří, aby získaly spolehlivé údaje.
Even so, it is a step forward for Member States to have accepted the idea of laboratory accreditation in order to have reliable data.
CzechPříkladem je akreditace soudních laboratoří, harmonizace politiky v oblasti tlumočníků a předávání záznamů v rejstříku trestů.
Examples are accreditation of forensic laboratories, harmonisation of the policy on interpreters and the transfer of criminal records.
Czech. - Vítám návrh, který André Brie předložil ve věci akreditace a dozoru nad trhem výrobků v Evropském společenství.
in writing. - I welcome André Brie's proposal for regulation on the accreditation and market surveillance of products in the European Community.
CzechZrušení akreditace lze sotva považovat za nejlepší opatření, jež kdy bylo uplatněno, zní dokonce jako varování před příštím rozšířením EU.
The withdrawal of accreditation has hardly been the best measure that has been applied, even sounding as a warning towards the next EU enlargement.
CzechPoté však přišlo obvinění, že pracovala jako novinářka bez oficiální akreditace, které se později změnilo v obvinění, že byla americkou špiónkou.
Then, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
CzechV dlouhodobém horizontu by toto opatření dokonce mohlo být předchůdcem určité evropské akreditace, která by zaručovala vysoký technologický a osobní standard.
In the long term, this measure could even turn out to herald a form of European accreditation guaranteeing high technological and personal standards.
CzechZápis do rejstříku je dobrovolný a v žádném případě z něj nevyplývá žádná forma uznání, schválení nebo akreditace Vaší organizace ze strany evropských orgánů.
Registering is voluntary and in no way implies that your organisation has been given any form of recognition, approval or accreditation by the European Institutions.
CzechParlament a Komise jdou dobrým příkladem, neboť zavedly společný rejstřík transparentnosti za účelem akreditace zástupců zájmových skupin a dalších zájmových skupin.
Parliament and the Commission are setting a good example by establishing a common transparency register to provide accreditation for lobbyists and other interest groups.
CzechDůvěra nebo nedůvěra v označení CE se nemůže vázat jen na samotné označení CE, ale musí být spojena s důvěrou v celý systém akreditace, oznamování a dozoru nad trhem.
Trusting or not trusting the CE mark cannot be based on the CE mark alone, out of context. There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
CzechPokud má být pacient ve středu zájmu jakékoli politiky, potom prvořadá je bezpečnost pacienta, takže musíme zavést standardizovaný systém akreditace zdravotníků na území EU.
If we are to put patients at the core of any policy, then patient safety is paramount, so we must establish standardised accreditation systems for health-care professionals throughout the EU.