česko-anglicko překlad pro "akcionáři"

CS

"akcionáři" anglický překlad

CS

akcionáři {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. generál
akcionáři
Náklady špatného hospodaření bankéřů by měli nést akcionáři a managementy bank.
The shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
Na druhou stranu, jestli se někdo může přestat bát, jsou to akcionáři bank a věřitelé.
On the other hand, if anyone should be free from worry it is the banks' shareholders and creditors.
Fondy, jak zde již bolo zdůrazněno, se zatím vždy ukázaly jako dobří akcionáři.
The funds - as has already been pointed out - have so far always proved to be good shareholders.
2. finance
akcionáři
volume_up
stockholders {mn. č.} [am. angl.]

Příklady použití pro "akcionáři" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNáklady špatného hospodaření bankéřů by měli nést akcionáři a managementy bank.
The shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
CzechFondy, jak zde již bolo zdůrazněno, se zatím vždy ukázaly jako dobří akcionáři.
The funds - as has already been pointed out - have so far always proved to be good shareholders.
CzechNaštěstí jsem jen střadatel, takže o nic nepřijdu, ale akcionáři roní slzy.
Fortunately I am just a saver so I shall not lose any money - but shareholders are in tears.
CzechUkazatel pohybu kapitálu EIB je okolo 35krát a jejími akcionáři jsou vlády členských států.
The EIB has a leverage of about 35 times, and its shareholders are Member State governments.
CzechNa druhou stranu, jestli se někdo může přestat bát, jsou to akcionáři bank a věřitelé.
On the other hand, if anyone should be free from worry it is the banks' shareholders and creditors.
CzechJe však nutno uznat, že v průběhu vašeho předsednictví byly uspokojeny finanční trhy a velcí akcionáři.
However, during your Presidency, it has to be recognised that the financial markets and the large shareholders have been satisfied.
CzechPřesně to chtějí vaši akcionáři.
CzechTo je dobrá zpráva i přesto, že jako Evropská unie jsme akcionáři v dalších bankách a tímto ztrácíme přidělené úvěry.
This is also good news, even if we as the European Union are shareholders in other banks and therefore suffer the loss of credit allocations.
CzechAni nevědí, kdo jsou jejich vedoucí, protože tento podnik je součástí konsorcia podniků a nikdo už neví, kdo jsou akcionáři.
They do not even know who their bosses are, because the business is part of a conglomerate of companies and nobody knows any longer who shareholders are.
CzechV neposlední řadě chtějí akcionáři vědět, jak jsou jejich peníze utráceny, neboť neexistuje povinnost uvádět pohyblivé složky mzdy v účetních rozvahách.
Not least, as variable pay is not required to be shown in balance sheets shareholders wish to know how their money is being spent.
CzechNeříkáme: "Toto jsou akcionáři, toto jsou orgány dohledu", ale skutečně je velice důležité, abychom se tím my, jako zástupci Evropy, důkladně zabývali.
We are not saying 'these are the shareholders, those are the supervisors', but it is really important that we, representing Europe, look into this properly.
CzechToto navýšení objemu našich půjček je přirozeně umožněno díky navýšení kapitálu, o kterém rozhodli naši akcionáři.
Naturally, this increase in the volume of our loans is only possible thanks to the increase in capital on which our shareholders have decided - it will not cost the Member States anything.
CzechDruhý specifický rys: jsme jedinou skutečně evropskou finanční institucí; našimi akcionáři jsou všechny členské státy, zároveň jsou to výhradně členské státy Evropské unie.
The second feature: we are the only truly European financial institution; our shareholders are all Member States, and they are exclusively Member States of the European Union.