česko-anglicko překlad pro "akceptovat"

CS

"akceptovat" anglický překlad

CS

akceptovat [akceptuji] {sloveso}

volume_up
Jsme ohroženi globální sestupnou spirálou, což nemůžeme a nebudeme akceptovat.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
Nemůžeme akceptovat zastaralou zásadu, která prosazuje oblasti a sféry vlivu.
We cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
"neočekávaností" lze stěží akceptovat.
Justification, such as 'unexpectedness' on the part of the Commission, is difficult to accept.

Příklady použití pro "akceptovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme ohroženi globální sestupnou spirálou, což nemůžeme a nebudeme akceptovat.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
CzechKomise, jak mi bylo řečeno, může akceptovat pouze pozměňovací návrhy 4 a 7 této zprávy
The Commission, I am told, can only accept Amendments 4 and 7 of the report ...
CzechNemůžeme akceptovat zastaralou zásadu, která prosazuje oblasti a sféry vlivu.
We cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
CzechA nemůžeme akceptovat ani to, že tento druh dopravy je nějak odlišný od všech ostatních.
And we cannot accept that this mode of transport is any different to any other.
CzechŘady kamionů, které se táhnou až 50 km na straně EU, určitě nelze akceptovat.
Lines of trucks of up to 50 km on the EU side of the border are clearly not acceptable.
CzechZachování tohoto systému plného nerovností je chybou, kterou nemůžeme akceptovat.
Preservation of this system, which is full of inequalities, is a mistake we cannot accept.
CzechJe však EU připravena akceptovat zjevnou skutečnost a zanechat tohoto projektu?
But is the EU prepared to accept the obvious and abandon the project?
CzechI když tuto politickou dohodu dokážu akceptovat, nejsem jí příliš nadšená.
I can live with this political agreement, but I am not very happy with it.
CzechKomise nemůže akceptovat odstranění tohoto ustanovení z nařízení o zdravotních tvrzeních.
The Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.
CzechNavíc nebudeme akceptovat seznam ukazatelů, který je založen na právních předpisech.
Moreover, we will not accept a catalogue of indicators that is based on the legislation.
CzechLiga Severu si to rozhodně nepřeje a nemáme ani v úmyslu to akceptovat.
That is certainly not what the Lega Nord want, nor do we intend to accept it.
CzechNejsem přesvědčena, že bychom mohli dále akceptovat pokračování tohoto systému.
I do not believe that we can any longer accept the continuation of this transitional system.
CzechJe třeba najít takové řešení, které budou moci Irové většinově akceptovat.
It is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
CzechNeměli bychom akceptovat pokračující zpoždění, když technologická řešení už existují.
We should not accept continued procrastination: the technological solutions already exist.
Czech"neočekávaností" lze stěží akceptovat.
Justification, such as 'unexpectedness' on the part of the Commission, is difficult to accept.
CzechJedná se o postkoloniální a předkoloniální stav, který bychom již neměli nadále akceptovat.
This is a post-colonial and pre-colonial situation and we should no longer accept it.
CzechMusíme zakládat právní předpisy na důkladném, vážném vědeckém základě a akceptovat ho.
We must base legislation on thorough, serious science and accept that.
CzechNebudu je nyní probírat všechny, ale mohu akceptovat pozměňovací návrhy 6, 7, 8, 9, 3 a 5.
I am not going to go through them now but I can accept Amendments 6, 7, 8, 9, 3 and 5.
CzechV současnosti nicméně máme návrh, který můžeme plně akceptovat a podpořit.
Nevertheless, we now have a text that we can fully accept and support.
CzechMohu v zásadě akceptovat a potvrdit, co před okamžikem řekl pan Giegold.
I can, in principle, accept and reinforce what Mr Giegold has just said.