česko-anglicko překlad pro "akce"

CS

"akce" anglický překlad

volume_up
akce {ž mn. č.}
EN
CS

akce {ženský rod}

volume_up
1. generál
volume_up
action {podstatné jméno}
Akce: Akce je deskriptorem konkrétní události.
Action: An action is a descriptor for a particular event.
Veškerý vývoj událostí poukazuje na nutnost rozhodné a jednotné evropské akce.
Everything points in the direction of determined and united European action.
Budoucí akce v oblasti patentů (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Future action in the field of patents (motions for resolutions tabled): see Minutes
akce (také: případ, soutěž, závod)
volume_up
event {podstatné jméno}
Afghánskou vládu je třeba ocenit za organizaci a zaměření této červencové akce.
The Afghan Government is to be applauded for the organisation and the focus of the event in July.
Dnes ráno byla v této sněmovně zahájena velmi důležitá akce.
This morning, a very important event was launched in this House.
První akce se uskutečnila v říjnu 2009 v Maďarsku za plné spolupráce vlády.
The first event took place in October 2009 in Hungary with the full cooperation of the government.
2. "proti"
volume_up
crackdown {podstatné jméno} (on, against)

Příklady použití pro "akce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVztahuje se právo pořádat protestní akce také na zaměstnance veřejného sektoru?
Does the right to take industrial action also apply to public sector employees?
CzechVšechny byly vyzývány, aby se zapojily do společné akce proti svým utlačovatelům.
They were all to be urged to engage in collective action against their oppressors.
CzechMusíme tento přístup změnit a postavit své vnější akce na realistický základ.
We must change this approach, adopting realism as a base of our external action.
CzechZačněme s lekcí, kterou jsme dostali na Haiti, kde akce v současné době probíhá.
Let us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
CzechV této souvislosti je velmi potřebná mezinárodní akce na podporu konžského lidu.
In this context, international action in support of the Congolese is very much needed.
CzechWindows 8 a Windows RT nabízejí nové akce a nové umístění běžných příkazů.
Windows 8 and Windows RT have new actions and new locations for common commands.
CzechProtože ve zdravotní péči – převážné její části – jsou data vzdálena od akce.
Because in health care, most health care, the data is very removed from the action.
CzechVeškerý vývoj událostí poukazuje na nutnost rozhodné a jednotné evropské akce.
Everything points in the direction of determined and united European action.
CzechBez této zásady by neexistovala možnost společné akce nezávislých států a národů.
Without it there can be no question of joint action by independent states and nations.
CzechProzatím však není jisté, zda budou mít navrhované akce požadovaný účinek.
It remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
CzechTyto akce se budou zabývat systémem CCA a budou simulovat skutečnou konzulární krizi.
These events will deal with the CCA system, simulating a real consular crisis.
CzechProto vítáme rozhodnutí, která chtějí tyto akce zasadit do celoevropského rámce.
Therefore we welcome decisions which aim to establish pan-European frameworks of action.
CzechNejprve byla přijata společná akce o boji proti obchodování s lidmi v roce 1997.
To start with, a joint action to combat trafficking in human beings was adopted in 1997.
CzechTato akce je součástí našeho trvalého úsilí v této oblasti ohledně vyřešení konfliktu.
This action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
CzechŽádná úspěšná kampaň nebo informační akce nesmí postrádat pět podstatných součástí.
For the success of any campaign or information, we will need five elements.
CzechTato akce podpoří mobilitu mladých lidí v EU a pomůže v boji s nezaměstnaností.
This will boost the mobility of young people in the EU and help to combat unemployment.
CzechBez akce jsou naše slova o prosazování sdílených hodnot pouhými tlachy.
Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
CzechEvropská centrální banka pořádá místní i mezinárodní akce pro studenty.
The European Central Bank organises local and international events for students.
CzechAvšak akce MEDI-FAKE v prosinci roku 2008 možná měla v této oblasti dopad.
However, the MEDI-FAKE action in December 2008 may have had an impact in this area.
CzechMůžeme a musíme tuto jiskru rozdmýchat v oheň odvahy, akce a hmatatelných výsledků.
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.