česko-anglicko překlad pro "akademicky"

CS

"akademicky" anglický překlad

CS

akademicky {příslovce}

volume_up
akademicky

Příklady použití pro "akademicky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak víme z rozhodnutí, tento akademický SRR má být hotov do konce tohoto roku.
As we know from the decision, this academic CFR is due by the end of this year.
CzechJako akademický pracovník bych řekl, že je zde zapotřebí více spravedlnosti a rovnosti.
I, as an academic, would claim that there has to be more justice and evenness.
CzechSRR Komise bude velmi pravděpodobně podstatně kratší než akademický návrh.
The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft.
Czech(Smích) A pak, jako u všech správných akademický projektů, jsem na to dostal více financí.
(Laughter) And then, like all good academic projects, I got more funding.
CzechJistý turecký akademický pracovník nedávno hovořil o dusivé atmosféře.
A Turkish academic recently spoke of a poisoned atmosphere.
CzechTo se však nevztahuje na předběžný akademický návrh.
However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Czech(PL) Pane předsedající, akademický žargon se šíří ještě více než politika v naší strategii rozšiřování.
(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.
CzechNedávno ve Španělsku regionální vláda Valencie rozhodla o zařazení předmětu pro příští akademický rok.
Recently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
CzechAkademický rok na většině bulharských vysokých škol začíná kolem 1. října a sestává z podzimního a jarního semestru.
The academic year for most Bulgarian universities begins around October 1 and consists of fall and spring semesters.
CzechJsem rád, že atmosféra je tu stále ještě natolik otevřená, že nějaký akademický pracovník může takovou věc otevřeně vyslovit.
I am pleased that the atmosphere is still open enough for an academic to openly come out and say such a thing.
CzechPolské vnitrostátní orgány, místní orgány města Vratislav a polský akademický svět jsou plně připraveny na jmenování.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
CzechAby akademický výzkum odpovídal potřebám podnikatelů, EU podporuje strategická partnerství mezi vysokými školami a podniky.
To ensure that academic research is relevant to entrepreneurial needs, the EU is working to encourage strategic partnerships between universities and companies.
CzechPolská vnitrostátní správa i místní správa ve Wroclavi, ale i polský akademický svět jsou na realizaci tohoto úkolu plně připraveny.
Both the national authorities in Poland and the Wrocław local authorities, as well as the Polish academic world, are fully prepared to put this task into effect.
CzechProto je nutné sblížit akademický svět a průmysl, aby se dobré nápady, jež se zrodí v laboratořích, dále vyvíjely a vznikly z nich výrobky, které budou převyšovat konkurenci.
This means bridging the gap between academia and business, so good ideas in the laboratory can be transformed into world-beating products.
Czech(Smích) (Potlesk) A ať už ateismus definujeme jakkoli, je to rozhodně akademický názor, na nějž má člověk právo, aniž by byl urážen jako nevlastenec a nevolitelný ne-občan.
(Laughter) (Applause) And however we define atheism, it's surely the kind of academic belief that a person is entitled to hold without being vilified as an unpatriotic, unelectable non-citizen.