CS

AIDS

volume_up
HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.-23. července 2010) (
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Rada ministrů zdravotnictví schvaluje akční plán „Evropa proti AIDS“.
The Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
Protože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
AIDS
volume_up
AIDS [zkr.] (Acquired Immune Deficiency Syndr)
HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.-23. července 2010) (
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Rada ministrů zdravotnictví schvaluje akční plán „Evropa proti AIDS“.
The Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
Protože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
AIDS
volume_up
A.I.D.S [zkr.] (Acquired Immune Deficiency Syndr)
EN

aids {množné číslo}

volume_up
aids
And then we decided to help people out of poverty, now that we got AIDS somewhat out of the way -- this time, not with government alone, but in cooperation with the business community.
A poté jsme se rozhodli pomoci lidem z chudoby, teď když je AIDS tak trochu stranou, tentokrát nejen s vládou, ale i ve spolupráci s obchodním společenstvím.
And our minds immediately turned to cervical cancer in women, which is spread by a virus, and to the AIDS epidemic, which is associated with a number of different types of cancer.
A naše mysli si okamžitě vzpomenou na cervikální rakovinu u žen, rozšiřující se pomocí viru, a na epidemii AIDS, která se spojuje s množstvím různých typů rakoviny.
aids (také: props)
For our auction we have some wonderful paintings for you, for a very good cause, the money you give us will be used to buy hearing aids.
Za peníze, které utratíte, se nakoupí pomůcky pro nedoslýchavé.

Příklady použití pro "AIDS" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
CzechBoj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006-2009 (hlasování)
Combating HIV/Aids within the EU and in the neighbouring countries 2006-2009 (vote)
CzechV tomto stádiu svého života trpěla rozvinutou nemocí AIDS a měla zápal plic.
At this point in her life, she's suffering with full-blown AIDS and had pneumonia.
CzechHIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.-23. července 2010) (
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Czech(FR) Pane předsedající, ano, AIDS si vyžádal mnoho obětí - příliš mnoho obětí.
(FR) Mr President, yes, AIDS has claimed too many victims - far too many.
CzechNicméně chci znovu zdůraznit svou naprostou podporu boji proti HIV/AIDS.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
CzechRada ministrů zdravotnictví schvaluje akční plán „Evropa proti AIDS“.
The Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
CzechDruhá polovina má jednoho rodiče, protože druhý rodič zemřel na AIDS.
The other half have one parent because the other parent has died through AIDS.
CzechDalším bodem je prohlášení Komise o Světovém dni AIDS, kterým byl 1. prosince 2007.
The next item is the Commission statement on World AIDS Day, which was on 1 December 2007.
CzechStrávil tři rok žitím na ulicích Nairobi, protože jeho rodiče zemřeli na AIDS.
He'd spent three years in Nairobi living on the streets because his parents had died of AIDS.
CzechPolovina dětí ve třídě nemá žádného rodiče, protože ti zemřeli na AIDS.
Half the children in this classroom have no parents because they've died through AIDS.
CzechV celé oblasti nebyl ani jeden člověk trpící AIDS či tuberkulózou, který by podstupoval léčbu.
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
CzechJsme svědky zvyšujícího se počtu osob žijících s multirezistentní tuberkulózou a také s AIDS.
We see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
CzechAIDS, malárie a tuberkulóza si vyžádají každým rokem asi čtyři miliony životů.
AIDS, malaria and TB still claim some four million lives a year.
CzechJako příklad může posloužit to, čeho jsme dosáhli s léky proti AIDS.
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
Czech. ~~~ Zemřela na nemoc související s AIDS.
Avelile's mother had HIV virus -- she died from AIDS-related illness.
CzechStal se předsedou Národního výboru AIDS a zvýšil rozpočet 50-násobně.
He became the chairman of the National AIDS Committee and increased the budget fifty-fold.
CzechNení to jenom tuberkulóza, AIDS a malárie, ale také všechny ostatní nemoci.
It is not just TB, AIDS and malaria, but all the other diseases.
CzechEurostat stále naznačuje, že Portugalsko je zemí s nejvyšší úmrtností spojenou s AIDS.
Eurostat still indicates Portugal as being the country with the highest AIDS-related death rate.
CzechPředmět: Podpora poskytovaná Evropskou unií Světovému fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii
Subject: EU support for the Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Synonyma (anglicky) pro "AIDS":

AIDS