česko-anglicko překlad pro "agresivně"

CS

"agresivně" anglický překlad

CS

agresivně {příslovce}

volume_up
agresivně
Toto vedení nedávno znovu agresivně zareagovalo.
That establishment recently reacted aggressively once again.
To je urychlováno levnou VSAT technologií, což agresivně nutí farmáře, aby vstoupili na trh.
This is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
USA agresivně snižují své základní sazby, což znamená, že se do finančních institucí pumpují peníze.
The US is aggressively lowering its base rates, which means money is being pumped into the financial institutions.
agresivně (také: nepřátelsky)
agresivně (také: bojechtivě)

Příklady použití pro "agresivně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemusíme se k této věci stavět agresivně, ale musíme k ní být odhodláni.
We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
CzechMusíme s tímto onemocněním bojovat na všech frontách, velmi agresivně a s nekonečnou rozhodností.
We must fight this disease on all fronts, with strong aggression and endless determination.
CzechTo je urychlováno levnou VSAT technologií, což agresivně nutí farmáře, aby vstoupili na trh.
This is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
CzechToto vedení nedávno znovu agresivně zareagovalo.
That establishment recently reacted aggressively once again.
CzechUSA agresivně snižují své základní sazby, což znamená, že se do finančních institucí pumpují peníze.
The US is aggressively lowering its base rates, which means money is being pumped into the financial institutions.
CzechJedním z často neznámých aspektů je způsob, jak agresivně tyto společnosti prosazují své požadavky na platby.
One aspect which is often not known is the way in which these guides follow up their demands for payments in an aggressive way.
CzechSpolečná politika EU v této oblasti neexistuje, čehož agresivně využívá Rusko, zatímco většina členských států EU k tomu zaujímá pasivní postoj.
The lack of a common EU policy in this sphere is being aggressively exploited by Russia, with most EU Member States taking a passive stance.
CzechProto bych se chtěl zeptat, proč hovoříte tak agresivně a proč obviňujete členy Skupiny zelených/Evropské svobodné aliance z pokrytectví.
Therefore, I would like to ask why you sound so aggressive and why you are accusing the Members of the Group of the Greens/European Free Alliance of hypocrisy.
CzechTraian Băsescu se často chová agresivně, nedemokraticky a zastrašuje hromadné sdělovací prostředky výrazy, které zde v Evropském parlamentu nemohu opakovat.
Traian Băsescu frequently behaves in an aggressive, undemocratic manner and intimidates the mass media by using language which I cannot repeat here in the European Parliament.