česko-anglicko překlad pro "agrese"

CS

"agrese" anglický překlad

CS

agrese {ženský rod}

volume_up
agrese (také: přepadení, útok)
volume_up
aggression {podstatné jméno}
Tyranie sexuální agrese šířená sdělovacími prostředky ovlivňuje...
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
V současnosti je zapálení si cigarety při společenské události téměř projevem agrese.
Now it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Tyto akty agrese se od začátku roku 2011 dvakrát opakovaly.
These acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.

Příklady použití pro "agrese" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodle jejich názoru je vojenská agrese nejlepším nástrojem na ochranu lidských práv.
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
CzechV současnosti je zapálení si cigarety při společenské události téměř projevem agrese.
Now it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
CzechProto vzbudilo mezi duchovenstvem a pravicovými politiky tolik vzteku a agrese.
This is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
CzechJe třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.
All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
CzechTyranie sexuální agrese šířená sdělovacími prostředky ovlivňuje...
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
CzechTyto akty agrese se od začátku roku 2011 dvakrát opakovaly.
These acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
CzechVe stejnou dobu se stupňuje imperialistická agrese a militarizace Evropské unie.
At the same time, imperialist aggression and the militarisation of the European Union are being stepped up.
Czech(PT) Konference v Kampale má na pořadu jednání zajímavé body, například zločin agrese.
(PT) There are important items on the agenda of the Kampala conference such as the crime of aggression.
CzechDůvodné obavy vzbuzuje násilí na dětech a zvyšující se agrese mezi dětmi.
Violence against children and the increase in aggression among children are grounds for justifiable concern.
CzechMusíme Rusku jasně ukázat, že agrese se nevyplácí.
We need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
CzechDomnívám se, že bychom měli velmi rozhodně zareagovat na jakýkoli případ agrese namířené proti Tchaj-wanu.
I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
CzechK tomu všemu se nyní přidala ruská agrese vůči Gruzii.
On top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
CzechZpráva zcela jasně ukazuje, komu agrese NATO a rozpad Jugoslávie přinesly největší výhody.
Lastly, the report makes it very clear who the beneficiary of NATO's aggression and the breakup of Yugoslavia was.
CzechNe, v tomto případě jde o ochranu práv ruských občanů v jiných zemích pomocí vojenské agrese.
No, this is a case of the rights of Russians in other countries being protected by means of military aggression.
CzechByl to brutální akt agrese, který podle našeho názoru vyžaduje okamžitou reakci ze strany Parlamentu.
That was a brutal act of aggression, and we take the view that it demands an instant reaction from this Parliament.
CzechRusko nesmí mít z této agrese prospěch.
Russia must not be allowed to benefit from this aggression.
CzechV době, kdy se Gruzie obává dalších ruských provokací, či dokonce agrese, musíme této zemi poskytnout podporu.
We must give Georgia our support at a moment when the country fears further provocation, and even aggression, by Russia.
CzechNyní je třeba tento návrh obnovit, protože během ekonomické krize se agrese namířená proti Romům zvýšila.
The need of the hour is to renew that proposal. For during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
CzechNedávno se naše pozornost výrazně odklonila od ruské agrese do Gruzie k problémům, s nimiž se potýkají naše banky.
Recently, our attention has shifted away noticeably from Russia's aggression towards Georgia to the problems facing our banks.
CzechJak jsme na tyto akty agrese odpověděli?