česko-anglicko překlad pro "agentury"

CS

"agentury" anglický překlad

volume_up
agentury {ž mn. č.}
CS

agentury {ženský rod množné číslo}

volume_up
agentury
Agentury jsou užitečné především ... pro agentury.
The agencies are useful above all ... to the agencies.
Tyto agentury otevřeně slouží zájmům mezinárodních spekulantů.
These rating agencies openly serve the interests of international speculators.
Uplatňuje Komise na tyto agentury kritéria efektivity a výkonnosti?
Does the Commission apply efficiency and performance criteria to these agencies?

Příklady použití pro "agentury" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEU musí zajistit, aby ratingové agentury fungovaly v souladu s jasnými předpisy.
The EU must guarantee that rating agencies operate according to clear regulations.
CzechNevidím žádný důvod pro to, abychom přehodnocovali umístění agentury ve Finsku.
I see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
CzechMáme dozorčí orgány, které mají více členů, než kolik mají agentury zaměstnanců.
We have supervisory bodies with more members than the agencies have employees.
CzechOd agentury očekáváme, že bude užitečným nástrojem společné energetické politiky.
We are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
CzechUzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) (
Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
CzechZ činností agentury bych zdůraznila přijetí jejího víceletého pracovního programu.
Of its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
CzechAgentury představují evropské správní jednotky, ačkoliv jsou zvláštní povahy.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
CzechPro migrační politiku včetně agentury Frontex bude k dispozici dostatek prostředků.
Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
CzechRozpočet agentury na rok 2009 byl o 16,6 % nižší než její rozpočet na rok 2008.
The budget of the Agency for the year 2009 was 16.6% less than its budget for 2008.
CzechPodle agentury Frontex prochází 95% nelegálních přistěhovalců do Evropy přes Řecko.
According to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
CzechSvou dosavadní činností si nicméně tyto agentury vysloužily nelichotivou pověst.
Hitherto, however, these agencies have earned themselves a dishonourable reputation.
CzechAgentury a decentralizované organizace EU lze rozdělit do několika kategorií:
The EU's agencies and decentralised bodies can be grouped into several categories.
CzechAgentury pro dočasnou práci zaměstnávají v rámci Evropské unie tři miliony lidí.
Temporary employment agencies employ some three million people in the European Union.
CzechV roce 2000 agentury zaměstnávaly 1 219 osob a dnes jich zaměstnávají 4 794.
In 2000, the agencies employed 1 219 people, whereas, today, they employ 4 794.
CzechMá druhá poznámka se týká posílení agentury Frontex, o kterém tu už byla řeč.
My second point concerns strengthening Frontex, as has already been mentioned.
Czech(EL) Pane předsedající, ratingové agentury ztratily svou důvěryhodnost už dávno.
(EL) Mr President, the credit rating agencies lost their credibility a long time ago.
CzechFunkce agentury Frontex se od jejího zavedení v roce 2005 postupně rozšiřuje.
Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.
CzechZměna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (
Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
CzechZmláceni byli i novináři, včetně reportéra agentury Associated Press, Bena Stockinga.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
CzechPodle agentury Frontex prošlo 90 % nezákonných přistěhovalců do Evropy přes Řecko.
According to Frontex, 90% of illegal immigrants who come to Europe enter via Greece.