česko-anglicko překlad pro "agentura"

CS

"agentura" anglický překlad

EN
CS

agentura {ženský rod}

volume_up
volume_up
agency {podstatné jméno}
Evropská obranná agentura má rozvíjet vojenské možnosti sledování prostoru.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Technickou podporu poskytuje i Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA).
The European Maritime Safety Agency (EMSA) also provides technical support.
Evropská agentura Frontex pomohla zastavit tisíce nelegálních přistěhovalců.
The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.

Příklady použití pro "agentura" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská agentura Frontex pomohla zastavit tisíce nelegálních přistěhovalců.
The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
CzechTaké proto bychom měli přivítat skutečnost, že agentura bude mít nový základ.
That is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
CzechEvropská obranná agentura má rozvíjet vojenské možnosti sledování prostoru.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
CzechTechnickou podporu poskytuje i Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA).
The European Maritime Safety Agency (EMSA) also provides technical support.
CzechTisková agentura, která tuto zprávu uvedla, ji později odvolala jako chybnou.
The press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.
CzechEuropol je agentura, která potřebuje kontrolu, protože má z této dohody užitek.
Europol is an agency which must be controlled because it benefits from this agreement.
CzechAbsolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)
Discharge 2005: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (vote)
CzechDodržování základních hodnot Unie sleduje Agentura Evropské unie pro základní práva.
The European Fundamental Rights Agency monitors respect for the Union’s core values.
CzechAgentura Frontex nemůže být jediným nástrojem pro řešení uprchlické krize.
Frontex cannot be the only instrument involved in tackling the refugee crisis.
CzechEvropská komise bude vlastníkem a Evropská kosmická agentura bude správcem.
The European Commission will be owner and the European Space Agency will be manager.
CzechAgentura rovněž vydává pokyny k požadavkům testování jakosti, bezpečnosti a účinnosti.
It publishes guidelines on quality, safety and efficacy testing requirements.
CzechDokáže agentura ENISA ve své současné formě plnit úkoly, které se od ní očekávají?
In its present form, can ENISA perform the tasks that are expected of it?
CzechPrávě včera agentura Moody's opět bezdůvodně snížila úvěrový rating Řecka.
Just yesterday, Moody's again downgraded Greece's credit reason for no good reason.
CzechAle tato agentura se netýká jen velkých komerčních leteckých společností nebo podniků.
But this agency is not just affecting big commercial airlines or businesses.
CzechUdělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (
2007 discharge: European Network and Information Security Agency (ENISA) (
CzechTato agentura by se však měla snažit zlepšit své politiky plánování a sledování.
This agency should, however, make efforts to improve its planning and monitoring policies.
CzechVýkonná agentura pro výzkum (REA) se sídlem v Bruselu byla založena v prosinci 2007.
The Research Executive Agency (REA), located in Brussels, was created in December 2007.
CzechOtázka, jakou úlohu by měla hrát agentura, bude jednou z klíčových otázek.
The question as to what role the agency should play will be one of the key questions.
CzechTato zpráva je připomínkou toho, čím by měla být Evropská agentura pro léčivé přípravky.
This report consists of a reminder of what the European Medicines Agency should be.
CzechAgentura Frontex se v současnosti nachází v procesu uplatňování tohoto nařízení.
Frontex is currently in the process of implementing this Regulation.