česko-anglicko překlad pro "agenti"

CS

"agenti" anglický překlad

volume_up
agenti {m mn. č.}
EN
CS

agenti {mužský rod množné číslo}

volume_up
agenti (také: činitelé)
Fotbal je jediný sport, v němž agenti působí ve všech členských státech EU.
Football is the only sport where agents are active in all EU Member States.
. - V době komercializace a profesionalizace se agenti stávají nevyhnutelnými aspekty sportovního světa.
. - In this era of commercialisation and professionalism, agents are unavoidable aspects of the sporting landscape.
Únosci - jimiž agenti CIA, kteří unesli Khaleda el-Masriho v Skopje, nepochybně jsou - musí být vydáni.
The kidnappers - and that is exactly what the CIA agents who abducted Khaled al-Masri in Skopje are - must be handed over.

Příklady použití pro "agenti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFotbal je jediný sport, v němž agenti působí ve všech členských státech EU.
Football is the only sport where agents are active in all EU Member States.
CzechAgenti je vezmou z domova, z rodiny, ze školy a o rok nebo dva později se jich zbaví.
They are taken from their homes, from their families, from schools, and then a year or two later, they are discarded.
CzechÚnosci - jimiž agenti CIA, kteří unesli Khaleda el-Masriho v Skopje, nepochybně jsou - musí být vydáni.
The kidnappers - and that is exactly what the CIA agents who abducted Khaled al-Masri in Skopje are - must be handed over.
Czech. - V době komercializace a profesionalizace se agenti stávají nevyhnutelnými aspekty sportovního světa.
in writing. - In this era of commercialisation and professionalism, agents are unavoidable aspects of the sporting landscape.
CzechVedlo to k rozsáhlým problémům, někdy dokonce i k násilí. v Itálii byli například dva agenti finanční policie zavražděni.
This led to immense problems, even sometimes to violence. In Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
CzechDalšími body, kterými se zpráva zabývá, jsou agenti a makléři, kteří jsou důležití pro zajištění větší konkurence v odvětví finančních služeb.
Further points are addressed: agents and brokers are important for greater competition in the financial services sector.
CzechNe agenti pro boj s lesními požáry, strukturální přizpůsobení globalizaci a jiné programy, které jsou pouhými propagandistickými výdaji.
Not agents to combat forest fires, structural adjustment to globalisation and other schemes which are pure propaganda spending.
CzechV Německu selhal pokus o zákaz strany u ústavního soudu jen proto, že se ukázalo, že důkazy vyrobili státní agenti.
An attempt to ban a party in Germany failed in the constitutional court, only because it was revealed that the evidence had been fabricated by state agents.
CzechNemyslím si, že sportovní agenti vydělávají příliš mnoho peněz a že by to pro nás měl být argument pro vyvinutí zvláštního vzdělávání pro sportovní agenty.
I do not think that sports agents earn too much money, and that there should be an argument for us to create special training for sports agents.
CzechVzhledem k tomu, že agenti hráčů často působí ve více zemích, nejsou vnitrostátní právní předpisy, pokud vůbec existují, vhodnou metodou kontroly této činnosti.
Since players' agents often work across borders, national legislation, even where it exists in the first place, is not a suitable method of controlling these activities.
CzechJe možné zvolit software a nastavení, která má program Windows Defender monitorovat, doporučujeme však používat všechny možnosti ochrany v reálném čase nazývané agenti.
You can choose the software and settings that you want Windows Defender to monitor, but we recommend that you use all of the real-time protection options, called agents.
CzechMůžete nám pomoci pochopit, proč se pan Chikane rozhodl dát této zemi zelenou, přestože se zdá, že agenti tajných služeb zabavili některé poznámky v jeho dokumentaci?
Can you help us understand the reasoning behind Mr Chikane's decision to give the green light, when it seems that some of the notes in his dossiers have been seized by secret service agents?