česko-anglicko překlad pro "agendy"

CS

"agendy" anglický překlad

volume_up
agendy {ž mn. č.}
EN
CS

agendy {ženský rod množné číslo}

volume_up
agendy
Jsme svědky toho, že mnozí poslanci EP využili tuto zprávu k prosazování své stranické agendy požadováním autonomie.
We have witnessed how many MEPs have used this report to promote their party agendas by requesting autonomy.
Proto je velmi důležité nadále investovat do rozvoje technologií a zdokonalovat provádění národní a evropské digitální agendy.
Therefore, it is very important to continue to invest in the development of technologies and improve the implementation of national and European digital agendas.

Příklady použití pro "agendy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSúdán byl v posledních měsících v Bruselu důležitým bodem politické agendy.
Sudan has been high on our political agenda in Brussels during the past months.
CzechKlíčovými koncepcemi této sociální agendy bude přístup, příležitosti a solidarita.
The key concepts for this social agenda will be access, opportunities and solidarity.
CzechOstatně, politická budoucnost Moldavska je zde dnes součástí evropské agendy.
After all, Moldova's political future is on the European agenda here today.
CzechZatěžování rozšiřovací agendy bilaterálními problémy chápeme jako velmi nešťastné.
We consider it unhelpful for the expansion agenda to be burdened with bilateral issues.
CzechCo se týče budoucnosti, ujišťuji vás, že toto zůstane důležitým bodem naší agendy.
Looking to the future, I assure you this will remain high on our agenda.
CzechProto se strategie pro region Baltského moře musí stát součástí společné evropské agendy.
The Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
CzechZměny klimatu jsou klíčovou součástí širší agendy udržitelného rozvoje.
Climate change is a crucial part of the broader agenda on sustainable development.
CzechUznává hlavní roli členských států v prosazování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví.
It recognises the prime role of Member States in promoting the health and safety agenda.
CzechBoj proti chudobě je také vysokou prioritou naší agendy v Evropské unii.
The fight against poverty is also high on our agenda in the European Union.
CzechNereprezentujeme naše voliče v nejdůležitější funkci určování agendy.
We do not represent our voters in the very important agenda-setting function.
CzechFrancouzské předsednictví chystá v nejbližší době zahájení sociální agendy.
In the more immediate future, the French Presidency is about to launch the Social Agenda.
CzechJe třeba, abychom ze zaměstnanosti a sociální agendy učinili klíčová témata evropských voleb.
We need to make jobs and the social agenda key issues for the European elections.
CzechJak ale zajistíme, aby inovativní veřejné zakázky byly stěžejním prvkem naší agendy?
However, how do we ensure that innovative public procurement is at the heart of our agenda?
CzechZatřetí je zapotřebí respektovat naše závazky ve smyslu Pařížské agendy.
Thirdly, we need to honour our commitments in terms of the Paris Agenda.
CzechProto tato zpráva obhajuje doplnění třináctého ukazovatele do Pařížské agendy.
That is why this report argues in favour of adding a thirteenth indicator to the Paris Agenda.
CzechTěší mne, že tu s vámi mohu projednávat významné otázky evropské mezinárodní agendy.
I am delighted to be with you to discuss the big questions on Europe's international agenda.
CzechZatím tyto činnosti zůstávají důležitou součástí naší klíčové agendy.
Meanwhile, these activities remain an important part of our core business.
CzechJe také důležité, aby práva žen a homosexuálů zůstala na předním místě srbské agendy.
It is also important that the rights of women and homosexuals remain high on Serbia's agenda.
CzechObčané mají ve věci evropské agendy svá očekávání - hovořil jste o odvaze.
The citizens have expectations - you spoke of being bold - with regard to the European agenda.
CzechPokud se máme hádat, musí se to týkat této agendy, nikoli jejích poslů.
If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.