česko-anglicko překlad pro "Afrika"

CS

"Afrika" anglický překlad

EN
CS

Afrika {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Afrika
Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU před 3. summitem Afrika-EU (
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (
Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU před 3. summitem Afrika-EU (rozprava)
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (debate)
Pokud si má Afrika vytvořit udržitelné zemědělství, potřebuje chráněný trh.
Africa needs a protected market if sustainable agriculture is finally to emerge.

Příklady použití pro "Afrika" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAfrika obdržela mnoho příležitostí kterých jsme z velké části nedokázali využít.
Africa has received many opportunities. Many of them we haven't benefited much.
CzechNejvíce je postižena Afrika, kde jsou virem HIV nakaženy již 33 miliony osob.
Africa is the most severely affected, with 33 million already infected with HIV.
CzechPokud si má Afrika vytvořit udržitelné zemědělství, potřebuje chráněný trh.
Africa needs a protected market if sustainable agriculture is finally to emerge.
CzechSpolečné usnesení o budoucnosti strategie EU-Afrika vyzývá EU, aby učinila totéž.
The joint resolution on the future EU-Africa strategy calls on the EU to do the same.
CzechAlpha Konaré fóru řekl, že Afrika nepotřebuje ani charitu, ani paternalismus.
Alpha Konaré told the forum that Africa does not need either charity or paternalism.
CzechMístem určení evropského odpadu jsou často Afrika a Asie, a to je nepřijatelné.
Africa and Asia are often the destination of European waste, and this is unacceptable.
CzechUvidíte, že Jižní Amerika a Afrika můžou být určitým způsobem spojené, ne?
You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
CzechBudoucnost strategického partnerství Afrika-EU před 3. summitem Afrika-EU (
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (
CzechJižní Afrika je důležitým partnerem v oblasti obchodu i rozvojových vztahů.
South Africa is an important partner both for trade and development relations.
CzechDruhým je skutečnost, že je subsaharská Afrika nejchudší oblastí planety.
The second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
CzechNa nadcházejícím listopadovém summitu EU-Afrika v tomto ohledu očekávám jasné slovo.
I expect clear words in this regard at the forthcoming EU-Africa summit in November.
Czech. - Tato budoucnost je mlhavá, zejména nyní, před summitem Afrika-EU.
in writing. - This future is dim, especially now, on the eve of the Africa-EU Summit.
CzechObecně můžeme prohlásit, že je Afrika světadílem s nevyužitým potenciálem.
Generally speaking, we can state that Africa is a continent with untapped potential.
CzechDůležité také je, že Afrika si uvědomuje svou sílu na mezinárodní scéně.
It is also important that Africa understands its power in the international arena.
CzechNa tomto summitu se rozhodne o společné strategii EU-Afrika a akčním plánu.
The Joint EU-Africa Strategy and the Action Plan will be decided on there.
Czech(NL) Paní předsedající, minulý víkend se v Lisabonu konal summit EU-Afrika.
(NL) Madam President, last weekend an EU-Africa Summit was held in Lisbon.
CzechŘekl bych, že subsaharská Afrika si vedla nejlépe na světě během posledních 50 let.
I would say that sub-Saharan Africa has done best in the world during the last 50 years.
CzechEvropská unie a Afrika spolu v této problematice často nejsou v souladu.
The European Union and Africa are frequently out of harmony on these matters.
Czech(DE) Pane předsedající, je dobře, že se schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika konala.
(DE) Mr President, it is good that the EU-Africa Summit has taken place.
CzechMyslím, že by nebylo správné neuznat, že Afrika se podstatně změnila.
I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.