česko-anglicko překlad pro "Afričané"

CS

"Afričané" anglický překlad

CS

Afričané {mužský rod množné číslo}

volume_up
Afričané
Kdyby Západ tyto platby zastavil, běžní Afričané by si toho ani nevšimli.
If the west stopped these payments, normal Africans would not even notice.
Afričané mají v této souvislosti velkou zodpovědnost, máme ji však i my.
The Africans have a great responsibility in this respect, but so do we.
Afričané - až na pár čestných výjimek - jen tleskali Mugabemu.
The Africans - with a very small number of honourable exceptions - have merely applauded Mugabe.

Příklady použití pro "Afričané" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMy v této sněmovně se nad slony nezamýšlíme tak, jak to činí Afričané.
We in this House do not think of the elephant in the way that the African does.
CzechKdyby Západ tyto platby zastavil, běžní Afričané by si toho ani nevšimli.
If the west stopped these payments, normal Africans would not even notice.
CzechAfričané mají v této souvislosti velkou zodpovědnost, máme ji však i my.
The Africans have a great responsibility in this respect, but so do we.
Czech(FR) Paní předsedající, pane Chastele, v roce 2007 jsme byli, my Afričané a Evropané, velmi ambiciózní.
(FR) Madam President, Mr Chastel, in 2007, we Africans and Europeans were very ambitious.
CzechAfričané - až na pár čestných výjimek - jen tleskali Mugabemu.
The Africans - with a very small number of honourable exceptions - have merely applauded Mugabe.
CzechA v mnoha případech nevidím, že by s nimi Afričané spolupracovali.
And many times I don't see Africans working with them.
CzechDoufám, že Afričané otevřou oči a pochopí, že lidé jako Mugabe jsou špatní pro Afriku jako celek.
I hope Africans will open their eyes and understand that people like Mugabe are bad for Africa as a whole.
CzechAle koneckonců problémy Afriky mohou vyřešit jen Afričané.
But ultimately only Africans can solve Africa's problems.
CzechPan Kenyatta jednou prohlásil: "Když připluli misionáři, měli Afričané zemi a misionáři Bibli.
Mr Kenyatta once said: 'When the missionaries arrived, the Africans had the land and the missionaries had the Bible.
CzechAfrika může být tím, po čem Afričané touží, aby byla, jakmile bude mít představitele, kteří budou schopni této výzvě dostát.
Africa will be able to be what Africans yearn for it to be as soon as they have leaders that are up to the challenge.
CzechV novém vztahu mezi Evropou a Afrikou nemůže být jediný vůdce stejně jako Afričané musí být odpovědní za svůj osud.
In the new relationship between Europe and Africa, there can be no one leader as Africans must be responsible for their own destiny.
CzechAfričané jsou tihle zelení dole.
CzechStále platí, že Afrika je dějištěm krvavých konfliktů a že Afričané utratí za zbraně více, než kolik dostanou rozvojové pomoci.
The enduring truth is that Africa is the scene of bloody conflicts and that Africans spend more on arms than they receive in development aid.
CzechPro mě, co se týče otázky pomoci, nemyslím si, že Afričané teď potřebují jít celou cestu až na druhou stranu a cítit se špatně kvůli pomoci.
For me, the issue about aid -- I don't think that Africans need to now go all the way over to the other side and feel bad about aid.
CzechTo všechno bylo cenné a prokázalo se, že Afričané nejsou schopni přijmout v této věci vůbec nic, když dojde na diplomacii nebo politiku.
This was all worthwhile, and it proves that Africans are not prepared to accept just anything when it comes to diplomacy, or politics for that matter.
CzechPokud se týká lidských práv, jsme svědky toho, jak Afričané uzavírají spojenectví pokaždé, když se v Evropě vysloví oprávněná kritika podmínek v konkrétních zemích.
On human rights, we see Africans closing ranks whenever warranted criticism of conditions in specific countries is voiced in Europe.
CzechA důsledku toho jsme my, běžní Afričané, byli vyřazeni z procesu utváření politické strategie našich vlastních států, jejího směřování a uskutečňování.
In the process, we, the African people, have been sidelined from the policy-making, policy-orientation, and policy- implementation process in our countries.
CzechJe mi také divné, že zpráva volá po systému evropské modré karty, aby byli odrazeni Afričané pracující v odvětvích, v nichž jsou potřeba v Africe.
I also find it strange that the report calls for the European blue card scheme to discourage the attraction of any Africans from sectors where they are needed in Africa.
CzechV každém případě Afričané zřejmě příliš nedychtí po tom, aby Čína sešla z této cesty, právě proto, že s nadějí očekávají alternativy evropské rozvojové pomoci.
In any case, Africans do not seem overly keen to see China go down this path, precisely because they are looking for alternatives to European development assistance.
CzechTo je nejlepším důkazem toho, že Afričané dávají přednost našim hodnotám, jako je dodržování lidských práv a péče o udržitelný rozvoj, který je zárukou lepší budoucnosti.
This is the best proof of Africans' preference for our values, such as respect for human rights and concern for sustainable development that guarantees a better future.