česko-anglicko překlad pro "aféra"

CS

"aféra" anglický překlad

EN
CS

aféra {ženský rod}

volume_up
Pokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Madoffova aféra jasně ukázala, že potřebujeme nejen monitorování, ale i postihy.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
Tato aféra má jen jedno černé místo: mlčení Rady.
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.

Příklady použití pro "aféra" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMadoffova aféra jasně ukázala, že potřebujeme nejen monitorování, ale i postihy.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
CzechPokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
CzechTato aféra má jen jedno černé místo: mlčení Rady.
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.
CzechTato aféra se snížením cel možná ničeho nedosáhne, nebo může naopak zahájit novou éru v obchodních vztazích.
This tariff reduction affair may end up achieving nothing, or it could open a new era in trade relations.
CzechAféra Porsche je v této souvislosti velice důležitá.
The Porsche affair is very significant in this regard.
CzechByla to úžasná tříletá milostná aféra a jako u většiny krátkodobých milostných afér jsem rád, že končí.
It has been a brilliant three-year love affair and, like most short-term love affairs, I am pleased to see it coming to an end.
CzechAféra "Climategate" byla již zmíněna a tvrzení o ústupu himálajských ledovců se podle všeho zakládá na spekulaci.
'Climategate' was already a reminder, and the claim that the Himalayan glaciers are retreating now seems to be based on speculation.
CzechV těchto letních dnech Rumunsko pohltila aféra týkající se velmi populárního fotbalového klubu Polytechnika Temešvár.
During the current summer days, Romania is being engulfed in the drama involving a very popular football team, Politehnica Timişoara.
CzechTato "aféra Swift" byla pro Parlament příležitostí k výkonu jeho nových pravomocí, které získal v rámci Lisabonské smlouvy.
Finally, this 'Swift affair' has been an opportunity for Parliament to exercise the new powers conferred on it by the Treaty of Lisbon.
CzechK této dohodě však bude v praxi pravděpodobně obtížné dospět kvůli zvláštnímu pozadí, které tato aféra se zařízením na zpětné zplyňování má.
This accord will probably be difficult to achieve in practice, because of the atypical background to the regasification plant affair.
CzechAféra týkající se systému SWIFT ukazuje příznaky hrubých chyb v bezpečnosti spáchané ve jménu terorismu, kde jsou naprosto přehlížena nejzákladnější práva našich spoluobčanů.
The SWIFT affair is symptomatic of the security blunders imposed in the name of terrorism, where utter contempt is shown for the most fundamental rights of our fellow citizens.
CzechAvšak v situacích, jako je aktuální dioxinová aféra, se jasně ukazuje, že jak tu dnes zaznělo, opravdu je nutné mít určité kontrolní systémy, jaké v současnosti máme.
However, when cases such as this one on dioxins occur, it clearly emerges, as we have heard today, that there is, in fact, a need for certain control systems that are currently in place.
CzechVědeckou důvěryhodnost IPCC podrývají takové události, jako je aféra Climategate, falšování v oblasti globálních teplotních trendů (Rusko a Austrálie) a aféra Glaciergate.
The scientific credibility of the IPCC is undermined by such things as the Climategate affair, the falsification of global temperature trends (Russia and Australia) and the Glaciergate affair.