česko-anglicko překlad pro "adresovat"

CS

"adresovat" anglický překlad

CS

adresovat [adresuji] {sloveso}

volume_up
Chtěla bych jen panu komisaři adresovat jednu poznámku.
I would just like to address a comment to the Commissioner.
Chtěl bych však adresovat několik slov panu Komisaři: je mnoho praktických věcí, které můžeme učinit.
However - and I address my remarks to the Commissioner - there are more practical things we can do.
Naše dnešní poselství je třeba adresovat vládám EU a Komisi.
Our message today should be addressed to the EU governments and the Commission.
Naše dnešní poselství je třeba adresovat vládám EU a Komisi.
Our message today should be addressed to the EU governments and the Commission.
Naše obavy o mladou generaci musíme adresovat zejména rodičům a pedagogům.
Our anxiety about the young generation must be addressed mainly by parents and teachers.
Chtěl bych vás však upozornit, že tuto otázku byste měl adresovat konkrétnímu členskému státu, a ne Radě, která ho v této záležitosti nezastupuje.
However, please note that this question should be addressed to the particular Member State, and not to the Council, which does not represent it in this matter.

Příklady použití pro "adresovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaše obavy o mladou generaci musíme adresovat zejména rodičům a pedagogům.
Our anxiety about the young generation must be addressed mainly by parents and teachers.
CzechNaše dnešní poselství je třeba adresovat vládám EU a Komisi.
Our message today should be addressed to the EU governments and the Commission.
CzechDovolte, abych skončil otázkou, kterou chci adresovat vám, pane místopředsedo.
Allow me to close with a question to you, Mr Vice-President.
CzechVšem, kdo by měli v úmyslu snižovat zemědělský rozpočet, bych chtěla adresovat obecné varování.
I would like to issue a general warning to anyone intending to cut agricultural funding.
CzechTyto komentáře jsem si poznamenala a bude je adresovat komisařům, do jejichž pravomoci patří.
I have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
CzechChtěl bych však adresovat několik slov panu Komisaři: je mnoho praktických věcí, které můžeme učinit.
However - and I address my remarks to the Commissioner - there are more practical things we can do.
CzechChtěla bych jen panu komisaři adresovat jednu poznámku.
I would just like to address a comment to the Commissioner.
CzechChtěl bych následující věty adresovat slovinskému předsednictví, které podle mého názoru odvádí vynikající práci.
Let me address this to the Slovenian Presidency; I think they have been great in their presidency.
CzechTo je důvod, proč nepodpoříme tuto zprávu, ale je to i prosba, kterou bych chtěl adresovat paní Ashtonové.
This is the reason why we are not going to endorse this report, but it is also a request I would like to make to Mrs Ashton.
CzechPřečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.
Read your tax assessment letter carefully to find out exactly which department you should send your appeal to and which procedures you need to follow.
CzechSvůj daňový výměr si pozorně prohlédněte, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při něm postupovat.
Read your tax assessment letter carefully to find out exactly which department you should send your appeal to and which procedures you need to follow.
CzechChtěl bych vás však upozornit, že tuto otázku byste měl adresovat konkrétnímu členskému státu, a ne Radě, která ho v této záležitosti nezastupuje.
However, please note that this question should be addressed to the particular Member State, and not to the Council, which does not represent it in this matter.
CzechObě záležitosti mají celosvětový charakter a příslušné rozhodnutí, které by nebylo možné uskutečnit bez Evropské unie, je zapotřebí adresovat celé planetě.
Yet these two issues are global concerns and their resolution, while certainly impossible without the European Union, must be addressed by the entire globe.
CzechZávěrem vám chci, vážený pane Barroso, adresovat naléhavou výzvu, abyste neobětoval sociální rozměr lisabonské strategie v domnění, že nás činí méně konkurenceschopné.
I shall conclude, Mr Barroso, by urging you not to sacrifice the social dimension of the Lisbon Strategy because you think it makes us less competitive.
CzechNaplňuje mne však nadějí, že se v Parlamentu našla politická vůle adresovat kritické připomínky státu, na jehož dodávkách surovin je Evropa ve velké míře závislá.
It fills me with hope, however, that Parliament has found the political will to address critical words to a country on which Europe is largely dependent for the supply of raw materials.