česko-anglicko překlad pro "adoptovat"

CS

"adoptovat" anglický překlad

CS

adoptovat [adoptuji] {sloveso}

volume_up
Sdružení má více než 1 200 členů - mnozí z nich dítě adoptovali, nebo je adoptovat chtějí.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
V poslední době se znovu začalo hovořit o právu homosexuálních párů adoptovat děti.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
Toto právo musí mít přednost před právem osob stejného pohlaví adoptovat dítě.
This right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.

Příklady použití pro "adoptovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto právo musí mít přednost před právem osob stejného pohlaví adoptovat dítě.
This right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.
CzechV poslední době se znovu začalo hovořit o právu homosexuálních párů adoptovat děti.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
CzechSdružení má více než 1 200 členů - mnozí z nich dítě adoptovali, nebo je adoptovat chtějí.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
CzechAdoptovat dítě znamená zajistit, že jeho budoucnost bude lepší, zajištěná a plná naděje.
Adopting a child means ensuring they have a future which is better, protected and full of hope.
CzechV ústavech v celé Evropě je mnoho dětí a na druhé straně je mnoho rodin, které chtějí děti adoptovat.
There are many children in institutions across Europe and there are many families that want to adopt children.
CzechTyto děti tedy nelze adoptovat.
Therefore, these children are not eligible for adoption.
CzechEvropané jsou čím dál více nakloněni tomu, adoptovat děti z Afriky, protože se tato móda rozmohla mezi populárními filmovými hvězdami.
Europeans are becoming ever more willing to adopt children from Africa because this has become a popular practice among film stars.
CzechBudoucí rodiče, kteří chtějí adoptovat dítě ve Spojeném království, musí projít řadou kontrol a prohlídek a musí je schválit úřad pro adopce.
To adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.
CzechMusíme však přesto usilovat o zajištění toho, aby řada bezúhonných rodin mohla adoptovat děti, které si zaslouží druhou šanci na šťastné dětství.
However, we need to make an effort to ensure that many respectable families can adopt children, who deserve a second chance for a happy childhood.