česko-anglicko překlad pro "adopce"

CS

"adopce" anglický překlad

CS

adopce {ženský rod}

volume_up
Mezinárodní adopce v Evropské unii (předložené návrhy usnesení): viz zápis.
International adoption in the EU (motions for resolutions tabled): see Minutes
(SK) Pane předsedající, dovolím přednést si trochu jiný pohled na adopce.
(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
V pozměňovacím návrhu 50 ruší záruky pro vnitrostátní právní předpisy v oblasti rodiny a adopce.
It overturns guarantees for national family and adoption legislation in Amendment 50.

Příklady použití pro "adopce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMezinárodní adopce v Evropské unii (předložené návrhy usnesení): viz zápis.
International adoption in the EU (motions for resolutions tabled): see Minutes
Czech(SK) Pane předsedající, dovolím přednést si trochu jiný pohled na adopce.
(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
CzechVítám tento návrh usnesení týkající se mezinárodní adopce, o němž jsme zde dnes hlasovali.
I welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption.
CzechV pozměňovacím návrhu 50 ruší záruky pro vnitrostátní právní předpisy v oblasti rodiny a adopce.
It overturns guarantees for national family and adoption legislation in Amendment 50.
CzechJsem zklamána tím, že zpráva se tématu adopce věnuje jen povrchně.
On the subject of adoption, I regret the fact that the text goes into so little detail.
CzechKomercializuje adopce a žene lidi do spárů dětské práce, prostituce a obchodu s orgány.
It commercialises adoption and drives people into child labour, prostitution and organ trading.
Czech(Smích) A následují repliky o adopci gayů: Proč je adopce gayů problém?
(Laughter) And that's followed by these lines about gay adoption: What is the problem with gay adoption?
CzechMezinárodní adopce je samozřejmě nesmírně důležitá.
International adoption is, of course, vitally important.
CzechDnešní rozprava odráží zájem o adopce.
The debate tonight reflects the interest that there is in adoption.
CzechJednou z možností, jak můžeme reagovat na tuto smutnou situaci, je usnadnit postupy mezinárodní adopce.
One of the responses that we can bring to this sad situation is to facilitate international adoption procedures.
CzechMěli bychom také zajistit, že mezinárodní společenství jen tak nepřistoupí na zjednodušení postupů adopce.
We should also ensure that the international community is not merely prepared to simplify adoption procedures.
CzechPodle mého názoru musí být adopce sjednána v souladu s vnitrostátními právními předpisy i mezinárodními úmluvami.
I think that adoption must be arranged in line with national legislation and international conventions.
CzechAdopce představuje obzvláště citlivou otázku, která si zasluhuje plnou pozornost všech členských států Evropské unie.
Adoption is a particularly sensitive issue which should merit the EU Member States' full attention.
CzechV Evropě, zejména v její jihovýchodní části, funguje organizovaná zločinecká síť, která tyto adopce realizuje.
There is an organised crime network in Europe - and especially in south-eastern Europe - which deals in this.
CzechMusíme si tedy uvědomit, že v současnosti neexistuje žádný právní předpis Evropské unie pro mezinárodní adopce.
We therefore have to remember that, currently, no European Union legislation on international adoption exists.
CzechPane předsedající, Mezinárodní sdružení pro adopce v Irsku má následující motto - rodina má mnoho forem.
Mr President, in Ireland, the motto of the International Adoption Association is that families are made in many ways.
CzechMezinárodní adopce v Evropské unii (rozprava)
International adoption in the European Union (debate)
CzechMezinárodní adopce v Evropské unii (hlasování)
International adoption in the European Union (vote)
CzechAdopce dětí je mimořádně citlivé téma.
The adoption of children is a particularly sensitive issue.
CzechMezinárodní adopce je jen jednou z možností.