česko-anglicko překlad pro "administrativní"

CS

"administrativní" anglický překlad

CS

administrativní {přídavné jméno}

volume_up
administrativní (také: administrační, správní)
V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Musíme omezit administrativní zátěž zjednodušením regulačního prostředí.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
Nebylo by přijatelné, aby administrativní potíže oslabovaly práva pacientů.
It would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.

Příklady použití pro "administrativní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo by dobré, kdyby tento pozitivní krok nepřinesl další administrativní zátěž.
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
CzechDomnívám se, že pro snížení administrativní zátěže je nezbytný vyvážený přístup.
We think that a balanced approach to reducing administrative burdens is necessary.
CzechDomníváme se, že pro snížení administrativní zátěže je nezbytný vyvážený přístup.
We think that a balanced approach to reducing administrative burdens is necessary.
CzechNicméně závazný charakter tohoto systému vytváří další administrativní zatížení.
However, the binding nature of this system creates an additional administrative burden.
CzechBylo to velmi efektivní jednání, které šetří čas i administrativní byrokracii.
This was a very efficient and very time- and bureaucracy-saving procedure.
CzechNa naše výrobce bychom rozhodně neměli klást žádné další administrativní požadavky.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
CzechUrčitě nechceme vytvořit zbytečné administrativní nebo finanční překážky.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
CzechUdržujeme svůj rozpočet pod 20% hranicí pro položky na administrativní výdaje.
We are keeping our budget below the 20% limit on appropriations for administrative costs.
CzechPokud nějaký malý podnik něco potřebuje, je to snížení administrativní zátěže.
If ever small businesses needed something, it is the reduction of administrative burdens.
CzechV Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
CzechMáme jeden evropský administrativní systém, který by takovou daň mohl administrovat?
Is there one European administrative system that might implement a tax such as this one?
Czech(FR) Pane předsedo, ráda bych položila administrativní otázku týkající se Parlamentu.
(FR) Mr President, I would like to ask an administrative question concerning Parliament.
CzechZastávám názor, že administrativní postupy je třeba omezit na nezbytné minimum.
I am convinced that the administrative processes need to be reduced to an essential minimum.
CzechMusíme omezit administrativní zátěž zjednodušením regulačního prostředí.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
CzechNebylo by přijatelné, aby administrativní potíže oslabovaly práva pacientů.
It would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
CzechSměrnice stanovuje přiměření administrativní požadavky, které mají zaměstnavatelé plnit.
The Directive sets out appropriate administrative requirements to be met by employers.
CzechTam, kde je nutná administrativní podpora, zaveďme nové mechanismy.
Where there is a need for administrative support, let us invent new mechanisms.
CzechMěla by být snížena administrativní zátěž podniků a zjednodušen právní rámec.
The bureaucratic burden on businesses should be reduced and the legal framework simplified.
CzechZahrnuje to snižování administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky.
This includes reducing administrative burdens, especially for SMEs.
CzechLegislativní text, který budeme schvalovat, nepřináší nové administrativní postupy.
The legislative text which we are approving does not bring in new administrative procedures.