česko-anglicko překlad pro "administrativa"

CS

"administrativa" anglický překlad

CS

administrativa {ženský rod}

volume_up
volume_up
paperwork {podstatné jméno}
Vše, co je v přímém vztahu k provozu, by bylo považováno za součást pracovní doby - například kancelářská práce, údržba a obecně celá administrativa.
Everything directly related to the service would be considered part of working time; for example, paperwork, maintenance and general administration.
Pro podniky potýkající se s nesnázemi způsobenými finanční krizí by se další administrativa, kterou by tento požadavek znamenal, mohla ukázat jako ničivá.
For businesses facing difficulties caused by the international financial crisis, the additional paperwork that this requirement entails could well prove devastating.

Příklady použití pro "administrativa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAdministrativa Spojených států se jednoznačně vyslovila proti tomuto postupu.
The United States administration has unequivocally spoken up against this.
CzechExistuje již nová administrativa USA formující zahraniční politiku a priority.
There is already a new US administration, currently defining its foreign policy priorities.
CzechStrategii nám administrativa Evropského parlamentu představí už během několika dní.
The European Parliament administration will present the strategy to us in a few days' time.
CzechZ obecnějšího pohledu by měla být zlikvidována zbytečná administrativa a byrokratická zátěž.
More generally, unnecessary administrative and bureaucratic burdens should be removed.
CzechAdministrativa České republiky zatím tu celou situaci zvládá velmi dobře.
The Czech administration is managing the situation very well so far.
CzechZejména očekáváme, že v tomto ohledu uskuteční reálná opatření nová Obamova administrativa.
We particularly expect the new Obama administration to take tangible action in this field.
CzechJakmile bude u vlády nová administrativa, spojíme se s novým ministrem financí.
But as soon as the new administration is in place, we will be in contact with the new Treasury Secretary.
CzechJiž před 25 lety se administrativa prezidenta Reagana pokusila ukončit vládu Kaddáfího.
As long as 25 years ago, President Reagan's administration tried to bring an end to Gaddafi's rule.
CzechAdministrativa pro nezařazené uvádí, že delegáti by měli být vybíráni na základě konsenzu.
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
CzechVytváří se tak značná časová i finanční zátěž pro naše zemědělce i nadměrná administrativa.
This creates a huge burden of time and cost for our farmers, and requires extensive administration.
CzechKromě toho příliš často souhlasily členské státy Unie s tím, co dělala Bushova administrativa.
Yet, too often, Member States from our Union were complicit in what the Bush Administration did.
CzechAdministrativa zaznamenává výrazné zvýšení pracovního vytížení.
The bureaucracy is recording substantial increases in workload.
CzechAdministrativa pomáhá politickým orgánům s organizací rozprav.
The administration helps the political bodies organise debates.
CzechTím se významně omezí administrativa spojená s Evropským sociálním fondem.
This will make a significant contribution to reducing the bureaucracy associated with the European Social Fund.
CzechNová administrativa USA ve spolupráci s námi potvrdila svůj záměr plně využít Kvarteta.
The new US Administration, in cooperation with us, has confirmed its intention to make full use of the Quartet.
CzechMusíme žít se skutečností, že současná administrativa ve Spojených státech se na to dívá jinak.
We shall have to live with the fact that the present administration in the United States sees this differently.
CzechAvšak jsem hluboce zneklidněn zprávami, že Obamova administrativa zachová praxi vydávání pachatelů.
However, I am deeply concerned by reports that the Obama administration is to retain the practice of rendition.
CzechNestojí nás příliš mnoho byrokracie a administrativa?
Is there not too much going on bureaucracy and red tape?
CzechClintonova administrativa se neměla o to zájem.
The Clinton administration wasn't interested in running this.
CzechStarostova administrativa vyřešila několik typických městských problémů naráz za rozpočet třetího světa.
His administration attacked several typical urban problems at one time, and on a third-world budget at that.