česko-anglicko překlad pro "adekvátně"

CS

"adekvátně" anglický překlad

CS

adekvátně {příslovce}

volume_up
adekvátně (také: přiměřeně)
Z tohoto důvodu potřebujeme silnou a adekvátně financovanou politiku soudržnosti.
This is why we need a strong and adequately funded cohesion policy.
Nevěřím, že se současná Komise dokáže s tímto problémem adekvátně a zodpovědněvypořádat.
I do not have faith in the current Commission to deal adequately and responsibly with this issue.
Zpráva řeší problematiku adekvátně, budu pro její přijetí hlasovat.
The report deals with the issue adequately, and I will vote in favour of its adoption.

Příklady použití pro "adekvátně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ tohoto důvodu potřebujeme silnou a adekvátně financovanou politiku soudržnosti.
This is why we need a strong and adequately funded cohesion policy.
CzechMusíme také adekvátně definovat vztahy s Evropskou agenturou pro vesmír.
We must also define relations with the European Space Agency accordingly.
CzechZpráva řeší problematiku adekvátně, budu pro její přijetí hlasovat.
The report deals with the issue adequately, and I will vote in favour of its adoption.
CzechNevěřím, že se současná Komise dokáže s tímto problémem adekvátně a zodpovědněvypořádat.
I do not have faith in the current Commission to deal adequately and responsibly with this issue.
CzechZa druhé se domnívám, že se nám podařilo adekvátně vyjasnit finanční závazky v případě nehody.
Secondly, I believe we have properly clarified the financial liabilities in the event of an incident.
CzechUmožní to adekvátně reagovat na výzvy v oblasti trhu práce, kterým EU čelí a bude čelit.
This would provide an adequate response to the labour challenges which the EU is facing and will continue to face.
CzechVyzývám Komisi, aby věnovala veškerý potřebný čas tomu, aby evropští občané dostávali adekvátně jasné informace.
I call on the Commission to devote as much time as needed to ensure adequate clarity for European citizens.
CzechDomnívám se, že pozornost, která je věnována kuřákům, by měla být adekvátně věnována také tabákovému průmyslu.
I presume that the attention that is given to smokers should also appropriately be given to the tobacco industry.
CzechRovněž jsem přesvědčen, že Rumunsko adekvátně reagovalo na všechna bezdůvodná obvinění, která byla vznesena.
I also believe that Romania has given adequate replies to the completely baseless accusations which have been levelled.
Czech(Smích) RB: A robot adekvátně reaguje.
(Laughter) RB: And the robot's reacting appropriately.
CzechSoučasný vývoj a problém energetické chudoby ukazuje, že jsme na tuto situaci ještě adekvátně nezareagovali.
Current developments and the problem of energy poverty demonstrate that we have not yet responded adequately to this situation.
CzechVěřím, že zpráva upoutá pozornost členských států, které zajistí, že bude povolání učitele adekvátně oceněno.
I believe that the report will attract the attention of Member States, ensuring that the teaching profession is properly appreciated.
CzechJe špatným vysvědčením pro Evropu, že ministři zahraničí členských států nedokážou na půdě Rady adekvátně zareagovat.
It is an indictment of Europe that the foreign ministers of the Member States in the Council cannot manage to respond to this.
CzechNejsou adekvátně zastoupeny v politice a ve správních radách firem, jinými slovy jsou vyloučeny z politického a ekonomického rozhodování.
Women are under-represented in politics and on the boards of companies or, put another way, they are excluded from political and economic decision making.
CzechFenoménem, který s sebou přináší úmyslné matení, překrucování informací a riziko zneužití důvěry, na což musí stát adekvátně reagovat.
This phenomenon brings with it deliberately misleading and confusing information, and the risk of abuse of trust, and the state must find an adequate response to this.
CzechProblém s včelařstvím se týká především životního prostředí a mohl by mít katastrofální následky, pokud nebudeme schopni včas a adekvátně reagovat.
The problem with beekeeping is, above all, environmental and has consequences that could become catastrophic if we are unable to respond adequately in time.
CzechVěříme také, že by každá ústava měla být založena na širokém národním konsensu a že by měla adekvátně reflektovat pluralitu a různorodost každého národa.
It also believes that each constitution should be based on a broad popular consensus and adequately reflect the plurality and diversity of each nation.
CzechNaši spotřebitelé jsou chráněni vyváženým řešením, které zaručuje, že domácí ovoce a zelenina jsou dostupné, a zároveň adekvátně testované.
That is a balanced midway position that protects our consumers while guaranteeing that home-grown fruit and vegetables are affordable as well as being subject to adequate testing.
CzechŽeny musí mít stejný přístup na trh práce včetně přístupu k vedoucím pozicím, musí být za svou práci adekvátně odměňované, a to na úrovni srovnatelné s muži.
Women must have equal access to the labour market, including access to senior positions, and they must be adequately rewarded for their work, at a comparable level to men.
CzechPravidla v této oblasti musí být příznivá pro spotřebitele, zejména pokud jde o předčasné splacení a kompenzaci, a zpráva podle mého názoru k těmto otázkám přistupuje adekvátně.
The rules in this area need to be consumer friendly, especially on the subject of early repayment and compensation, and in my opinion the report adequately addresses these concerns.