česko-anglicko překlad pro "abychom"

CS

"abychom" anglický překlad

CS

abychom

volume_up
Abychom o této věci neměli mylné představy: přiměřené ceny za zemědělské komodity nejsou problémem.
In order that we may have no misconceptions about this: appropriate prices for agricultural commodities are not the problem.
Jde o smlouvu, která vkládá statisíce eur do rukou tohoto režimu, abychom mohli lovit tuňáka u jeho pobřeží.
This is an agreement which puts some hundreds of thousands of euros into the hands of this regime in order that we can take tuna from the coast.
Žádám proto o odklad, abychom to mohli uzavřít nebo ponechat dveře otevřené pro uzavření, s dohodou v prvním čtení v červenci.
I therefore ask for the adjournment in order that we can conclude this or leave the door open to concluding it, with a first-reading agreement in July.

Příklady použití pro "abychom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.
We have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
CzechMusíme také dbát o to, abychom v očích občanů neztratili veškerou důvěryhodnost.
We also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
CzechDovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
Let us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
CzechStačí pár faktů, abychom si ukázali, jak rychle tento tlak změnil tvář Švédska.
A few facts will suffice to show how quickly this has changed the face of Sweden.
CzechVyzývají nás, abychom se zcela zřekli základních práv k ochraně něčeho jiného.
They call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
CzechJe důležité, abychom nakonec získali pro tuto zprávu co nejvyšší možnou podporu.
It is important that we try to get the maximum support for this report at the end.
CzechDnes jsme zde, abychom požadovali zastavení palby a ukončení zabíjení civilistů.
We are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
CzechNevidím žádný důvod pro to, abychom přehodnocovali umístění agentury ve Finsku.
I see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
CzechNyní se musíme zapojit do pomoci Spojeným státům, abychom lidská práva bránili.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
CzechProto je velmi důležité, abychom tyto záležitosti koordinovali na evropské úrovni.
It is therefore extremely important that we coordinate this at a European level.
CzechSpolečně s členskými státy usilovně pracujeme na tom, abychom dostali lidi domů.
We have worked hard with Member States to try and support getting people home.
CzechMusíme jim pomoci, abychom mohli být loajální k sobě i k našim společným hodnotám.
We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
CzechJe ještě příliš brzy na to, abychom vyvozovali nějaké závěry o potřebných změnách.
It is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
CzechNamísto toho bychom měli vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili mírový průběh.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
CzechPoužíváme slova jako 'uchopit' obrazně, abychom také přemýšleli o chápání věcí.
We use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.
CzechChovejme se tak, abychom tuto možnost eliminovali a změnili ji v osobní výběr.
Let us act to eliminate this necessity and transform it into a personal choice.
CzechJe nejvyšší čas, abychom se naučili ostřeji rozlišovat mezi těmito dvěma věcmi.
It is high time we learned to distinguish rather more sharply between the two.
CzechNešlo o to, že bychom ho museli najít, vlastně někoho zabít, abychom ho uvěznili.
It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.
CzechToto jsou dvě bytosti, které byly vytvořeny, abychom zachránili ohrožené druhy.
These are two creatures that were created in order to save endangered species.
CzechV takovém druhu společnosti chci žít a chci se snažit o to, abychom jej mohli mít.
That is the type of society that I want to live in and work to enable us to have.