česko-anglicko překlad pro "absorbovat"

CS

"absorbovat" anglický překlad

CS

absorbovat [absorbuji] {sloveso}

volume_up
Pomoc Evropské unie Jižnímu Súdánu by měla být úměrná tomu, co nový stát může skutečně absorbovat.
European Union aid to South Sudan should be commensurate with what the new state can effectively absorb.
V současné hospodářské situaci není možné navýšení těchto rozpočtů absorbovat.
In the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
Otázkou je, zda bude možné tyto peníze absorbovat.
The question is whether it will be possible for this money to be absorbed.

Příklady použití pro "absorbovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV současné hospodářské situaci není možné navýšení těchto rozpočtů absorbovat.
In the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
CzechOtázkou je, zda bude možné tyto peníze absorbovat.
The question is whether it will be possible for this money to be absorbed.
CzechPomoc Evropské unie Jižnímu Súdánu by měla být úměrná tomu, co nový stát může skutečně absorbovat.
European Union aid to South Sudan should be commensurate with what the new state can effectively absorb.
CzechPřejete si vytvořit silnou, nezávislou Evropu a evropskou obranu necháte absorbovat velícím systémem ovládaným USA.
You wish to create a strong, independent Europe and you absorb European defence into a US-dominated command system.
CzechPodle mě to neznačí jejich neschopnost absorbovat pomoc z evropských fondů, ale možnou nadměrnou byrokracii ze strany evropských orgánů.
For me, this signals not their incapacity to absorb European funds, but possible excessive bureaucracy from European institutions.
CzechTy totiž pronikají až do plicních sklípků a mají navíc obrovský měrný povrh, a tím se na nich může absorbovat velké množství škodlivin.
These penetrate as far as the alveoli and because they have a broad surface area they can potentially absorb large amounts of harmful substances.
CzechKdosi, jak už se to v této rozpravě někdy stane, se zmínil o otázce absorbční schopnosti - že prostě nemůžeme absorbovat příliš mnoho zemí.
Someone mentioned, as sometimes happens in this debate, the question of absorption capacity - that we simply cannot absorb too many countries.
CzechStále ještě musíme absorbovat likvidní zůstatky na trzích, napravit nerovnováhu veřejných financí a znovu nastolit respekt vůči pravidlům hospodářské soutěže.
We still have to absorb excess liquidity in the markets, correct the imbalance in public finances and re-establish respect for competition rules.
CzechSpolupráce v rámci regionů a mezi regiony a shromažďování a výměna osvědčených postupů v oblasti regionální politiky zlepší schopnost absorbovat evropské fondy.
Cooperation within and between regions and gathering and exchanging good practices in the area of regional policy will improve the ability to absorb European funds.
CzechVíce vody přiteče dolů, odlesněné oblasti, zde v Tarai, nebudou schopné absorbovat odpadní vody, protože stromy fungují jako slámky, která nasají nadbytečnou sezónní vodu.
More water comes down, the deforested areas, here in the Tarai, will be unable to absorb the effluent, because trees are like straws that suck up the extra seasonal water.
CzechNarušuje investiční rozhodnutí, vytváří překážku vstupu na některé trhy a současně napomáhá nerovnému upřednostňování velkých trhů, které mohou ztráty snadněji absorbovat.
It distorts investment decisions, constituting a barrier to entering some markets while tending to unfairly favour the large markets where losses can more easily be absorbed.