česko-anglicko překlad pro "absolvovat"

CS

"absolvovat" anglický překlad

CS

absolvovat [absolvuji] {sloveso}

volume_up
Díky němu mohou absolvovat část své přípravy v jiné zemi.
Thanks to this programme, they can undertake part of their training in another country.
absolvovat
volume_up
to pass out {sl.} [brit. angl.] (kadet školu)

Příklady použití pro "absolvovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMělo by být stále možné absolvovat například tříměsíční neplacenou stáž.
It should still be possible to do a three-month unpaid internship, for example.
CzechTen umožní více než 3 500 evropských studentů absolvovat výměnu v rámci programu Erasmus.
This will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
CzechBohužel jde o jednu z lekcí, kterou jsme museli od raných let eura absolvovat.
Unfortunately this is one of the lessons that we have had to learn from the euro's early years.
CzechDíky němu mohou absolvovat část své přípravy v jiné zemi.
Thanks to this programme, they can undertake part of their training in another country.
CzechV každém případě není možné, abych vysvětlil důvody, proč je třeba absolvovat dvacetimetrovou jízdu letištním autobusem.
In any case I could not explain here the reasons for the 20-metre ride on the airport bus.
CzechJiž jste naznačil, že prezident Sarkozy musí ještě absolvovat oddělená jednání s osmi až devíti státy.
You have already indicated that President Sarkozy still has to hold separate talks with eight to nine States.
CzechTakže tohle cvičení budeme absolvovat znovu a znovu.
So we will go through this exercise again and again.
CzechMusíme ještě absolvovat velmi mnoho hlasování.
We have an enormous number of votes to get through.
CzechNa základě tohoto nařízení budou muset absolvovat stejně přísné bezpečnostní testy jako všechna ostatní vozidla.
Under the regulation, they will have to pass safety tests that are just as strict as those for all other vehicles.
CzechVzhledem k existujícím přeshraničním rizikům by tyto testy měly absolvovat také země sousedící s Evropskou unií.
The neighbouring countries of the European Union should also undergo these tests, given the cross-border risks that exist.
CzechKlikněte na položku Absolvovat kurz rozpoznávání řeči.
CzechMusí to být něco, co je přístupné pro občany, aby se mohli na určitých věcech podílet, aniž by museli absolvovat univerzitu.
It must be something accessible to the people, so that they can participate without having had to have gone to university.
CzechDříve než společnost může být vymazána z obchodního rejstříku, je obvykle nutné absolvovat zvláštní proces likvidace společnosti.
Before a company can be removed from the Commercial Register, it is usually necessary to complete a special liquidation process.
CzechPřed účastí na jakékoli potápěčské aktivitě jste povinni úspěšně absolvovat kurs potápění postihující jak teoretické, tak i technické aspekty potápění.
Before taking part in any diving activity, it is mandatory to have successfully completed a scuba diving course.
CzechDalší odborná příprava musí být v souladu s ostatními prvky života a musí být možné absolvovat ji souběžně se zaměstnáním a rodinným životem.
Further training must fit in with other elements of people's lives and it must be possible to do it alongside work and family life.
CzechPolští občané, kteří chtějí navštívit Spojené státy jako turisté, musí stále absolvovat složité a nákladné postupy, aby obdrželi víza.
Polish nationals wishing to visit the United States as tourists still have to go through the complicated and costly procedure of obtaining a visa.
CzechPokud studujete na univerzitě, můžete část svého studia dokončit v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus nebo absolvovat stáž ve firmě.
If you are a student, you may have a chance to go on an Erasmus exchange abroad as part of your studies, or complete a traineeship in a company.
CzechTo by mělo ušetřit společnosti, jejichž produkty byly certifikovány v jedné zemi, toho, aby musely absolvovat celý certifikační postup v jiné zemi.
This should save companies whose products have been certified in one country having to go through the whole certification process in another.
CzechSoučástí těchto iniciativ je záměr pomoci evropským občanům absolvovat potřebné odborné vzdělávání, které jim umožní vykonávat práci s přijatelným finančním ohodnocením.
This includes a plan to help European citizens to receive the necessary training that will translate into a job that pays.
CzechPokud studujete na univerzitě, můžete část svého studia vykonat v zahraničí v rámci programu Erasmus Deutsch English français nebo absolvovat stáž ve firmě.
If you are a university student, you may be able to go on an Erasmus exchange abroad for part of your studies or for a traineeship in a company.