česko-anglicko překlad pro "absolventi"

CS

"absolventi" anglický překlad

CS

absolventi {mužský rod množné číslo}

volume_up
absolventi
Ne všichni absolventi univerzity se budou samozřejmě věnovat výzkumu.
It is clear that not all university graduates go into research.
Absolventi magisterského či doktorského studia
Graduates specialised in economics, law or translation
University graduates (Bachelor level)
absolventi
absolventi

Příklady použití pro "absolventi" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNe všichni absolventi univerzity se budou samozřejmě věnovat výzkumu.
It is clear that not all university graduates go into research.
CzechAbsolventi magisterského či doktorského studia
Graduates specialised in economics, law or translation
CzechZaprvé bychom se měli svou činností zasadit o to, aby absolventi mohli po ukončení svého vzdělání skutečně nalézt práci.
Firstly, what we should do so that those who have completed education or training can really find jobs.
CzechMohu mluvit jen za Německo, kde existuje typ univerzitního vzdělání, jehož absolventi získávají diplom v oboru vzdělávání dospělých.
I can only speak for Germany, where there is a university course that leads to a degree in adult education.
CzechAbsolventi vysokoškolského studia
CzechA samozřejmě jsou také skupiny, které mají mnohem více "tadááá" konstrukcí, a mezi ty nejlepší patří čerství absolventi mateřských školek.
And of course there are teams that have a lot more "ta-da" structures, and among the best are recent graduates of kindergarten.
CzechMěli bychom v těchto zemích podporovat školy a univerzity, aby jejich absolventi mohli prací uspokojovat potřeby svých spoluobčanů.
Let us support schools and universities in these countries, so that their graduates can work to meet the needs of their fellow countrymen.
CzechTakže je spousta lidí, kteří mají mnohem více "o-ou" chvilek než ostatní, a mezi ty nejhorší patří čerství absolventi manažerských škol.
So there are a number of people who have a lot more "uh-oh" moments than others, and among the worst are recent graduates of business school.
CzechSkutečnými nositeli základního výzkumu a významných inovací jsou ale zejména absolventi inženýrského, magisterského a doktorandského studia.
However, the real bearers of fundamental research and important innovation are mainly graduates of engineering, master's and doctoral studies.
CzechEvropa potřebuje aby mladí absolventi a jiní mladí lidé poprvé vstupující na trh práce získali přístup ke kvalitním stážím a pracovním místům.
Europe needs to help young graduates and other young people entering the labour market for the first time to gain access to quality traineeships and jobs.
CzechMá Komise v úmyslu připravit zvláštní strategii pro modernizaci vysokého školství, aby měli mladí absolventi vysokých škol možnost co nejrychleji najít práci?
Will it draw up a special strategy to modernise higher education so as to ensure that young graduates will be able to find a job as quickly as possible?
CzechOdborníci na zaměstnanost zdůrazňují, že problémy na trhu práce nemají jen absolventi, ale také třicátníci, kteří se již na trhu práce řadu let pohybují.
Employment experts point out that it is not only graduates who are having difficulties in the job market, but also people in their thirties who have been in the job market for several years.
CzechJsou to špičkoví lidé, nejlepší ve třídě, nejlepší absolventi, přesto jsou jim nabízena horší místa v kurzech odborné přípravy a mají horší příležitosti postupu v práci.
They are top people, the best in the class, the top graduates, yet they are still offered places on the lower-quality training courses and poorer opportunities to advance their careers.