česko-anglicko překlad pro "absolutně"

CS

"absolutně" anglický překlad

CS

absolutně {příslovce}

volume_up
Pokud chceme předcházet podobným katastrofám, tento balík je absolutně nezbytný.
It is absolutely vital if we want to prevent disasters of this kind.
Proto je směrnice absolutně nezbytná pro mobilitu občanů v rámci Evropské unie.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
Absolutně nebude třeba ohebných odchylek, které mohou být různě vykládány.
There will be absolutely no need for stretchable derogations that are open to interpretation.
absolutně (také: naprosto, totálně, zcela, úplně)
To je absolutně a bezvýhradně nepřijatelné.
This is absolutely and utterly unacceptable.
V této sněmovně jsme všichni zajedno v tom, že absolutně odmítáme akty terorismu a vyjadřujeme svou podporu obětem těchto útoků.
We are all united in this Chamber in utterly rejecting acts of terrorism and in expressing our support for the victims of these attacks.
Když Evropská komise nedokáže vyřešit stížnost žadatele bez naprosto neospravedlnitelných sedmiletých průtahů, tak se jedná o absolutně neefektivní administrativu.
It is utterly ineffective administration if the European Commission cannot deal with a petitioner's complaint without a totally unjustified delay of several years.

Příklady použití pro "absolutně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto je směrnice absolutně nezbytná pro mobilitu občanů v rámci Evropské unie.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
CzechA poslyšte, dostanete 8 týdnů dovolené během níž nemusíte nic dělat, absolutně nic.
And get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
CzechMusíme si být absolutně jisti, že budeme i nadále reagovat odpovídajícím způsobem.
We have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
CzechUsnesení, která jsme téměř jednomyslně přijali, neměla absolutně žádný účinek.
The resolutions which we have adopted almost unanimously have had no effect whatever.
CzechJak jsem již uvedl, tento projekt nemá absolutně žádné ekonomické odůvodnění.
As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
CzechK tomu existuje mnoho způsobů, ale absolutně nutný je integrovaný přístup.
There are many ways to do that but an integrated approach is absolutely essential.
CzechBudete mít jednu desetinu procenta šance, získat absolutně úžasný předmět.
There's going to be a 0,:,1 percent chance you get an absolutely awesome item.
CzechPak jsou další věci, které mnoho nestojí a nedosáhnou absolutně ničeho.
Then there are other things that don't cost much and achieve absolutely nothing.
CzechAbsolutně nemá smysl chovat se, jako by žádné rozhodnutí nebylo potřeba.
There is absolutely no point in acting as if no decision needs to be made here.
CzechFinanční zdatnost a služby - velmi dobrá otázka, která je absolutně na místě.
Financial capability and services - an absolutely good and proper point.
CzechByli jsme svědky opakovaných hrozeb a bojkotů, které jsou pro nás absolutně nepřijatelné.
We have witnessed repeated threats and boycotts which we absolutely cannot accept.
CzechPokud chceme předcházet podobným katastrofám, tento balík je absolutně nezbytný.
It is absolutely vital if we want to prevent disasters of this kind.
CzechTo je absolutně neuvěřitelné, ale jedná se o ústřední rys toho, o čem dnes mluvím.
That is absolutely remarkable, and that is a central feature of what I'm trying to say today.
CzechJe to absolutně lživé a určené jen k usnadnění hromadného zabíjení.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
CzechTrestní právo je absolutně klíčovou složkou suverenity státní moci.
Criminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.
CzechŽádný bezpečnostní systém není absolutně chráněný proti možnosti, že někdo poruší zákon.
No security system is completely immune to the possibility of a person breaking the law.
CzechToto vše je nový vývoj, který je přinejmenším absolutně nezbytný.
All of these are new developments that are, as a minimum, absolutely necessary.
CzechTakže začneme s absolutně nejslabší formou důkazu známou lidstvu, a tou je autorita.
So we'll start with the absolute weakest form of evidence known to man, and that is authority.
CzechTo by mohlo být připraveno lépe než na Bali a je to absolutně nutné.
This could be better prepared than in Bali, and it is absolutely necessary to do this.
CzechAbsolutně jsme se mýlili a rychle jsme se začali cítit beznadějně zklamaní a frustrovaní.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.