česko-anglicko překlad pro "absence"

CS

"absence" anglický překlad

EN

"absence" český překlad

volume_up
absence {podstatné jméno}
volume_up
leave of absence {podstatné jméno}
CS

absence {ženský rod}

volume_up
volume_up
absence {podstatné jméno}
Absence takovýchto opatření je obzvláště politováníhodná.
The absence of such measures is particularly regrettable.
Znepokojuje mě absence Evropy v historickém procesu.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Má druhá předběžná poznámka se týká absence pana Charlieho McCreevyho.
My second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
absence
volume_up
nonblocking {podstatné jméno}
EN

absence {podstatné jméno}

volume_up
absence (také: nonblocking)
The absence of such measures is particularly regrettable.
Absence takovýchto opatření je obzvláště politováníhodná.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Znepokojuje mě absence Evropy v historickém procesu.
My second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
Má druhá předběžná poznámka se týká absence pana Charlieho McCreevyho.
Poverty means an absence of power, opportunities and security.
Chudoba znamená nedostatek síly, příležitostí a bezpečnosti.
The absence of any willingness to reform the Posting of Workers Directive is equally unacceptable.
Nedostatek jakékoli vůle upravit směrnici o vysílání pracovníků je úplně stejně nepřijatelný.
It is absolutely vital that we remedy this absence.
Je naprosto nezbytné tento nedostatek napravit.
Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.
Neexistence konkurence škodí přímo jak spotřebitelům, tak i hospodářství.
An accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Průvodním jevem je neexistence sociálního pojištění těchto osob.
The absence of a European HQ for the ESDP fragments commands and impairs the pooling of resources.
Neexistence evropského ústředí EBOP tříští velení a narušuje sdružování zdrojů.
Advantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
K výhodám bezdrátových sítí patří mobilita a nepřítomnost nevzhledných drátů.
I think it is the Presidency that stands indicted tonight for their absence.
Myslím, že právě předsednictví můžeme dávat vinu za jejich dnešní nepřítomnost.
The guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Členské státy mohou nepřítomnost příručky využít jako záminku pro odklad.
Unfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Bohužel neúčast předsednictví Rady byla nepřehlédnutelná.
This is why the absence of the Council is so important - our appeals are directed to the Council, which appoints special coordinators.
Proto je neúčast Rady tak vážná - naše výzvy jsou adresovány Radě, neboť ta jmenuje zvláštní koordinátory.
The absence of Commissioner McCreevy is even more surprising when Parliament has expressly asked him for information on the progress of the work.
Neúčast pana komisaře McCreevyho je ještě více překvapující vzhledem k tomu, že ho Parlament výslovně žádal o informace o pokroku této práce.

Příklady použití pro "absence" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProsím proto zaevidovat svoji omluvu absence během hlasování podle jmen.
May I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
CzechPrávě absence jeho státní příslušnosti komplikuje uplatňování Ženevské úmluvy.
His statelessness makes it difficult to apply the Geneva Conventions.
CzechAbsence přísné politiky v této oblasti je trestuhodně nezodpovědným přístupem.
Lacking a vigorous policy in this field is criminally irresponsible.
CzechMá druhá předběžná poznámka se týká absence pana Charlieho McCreevyho.
My second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
CzechPřesto lituji absence konkrétních opatření a skutečné strategie rozvoje.
All the same, I regret the absence of concrete measures and of a genuine development strategy.
CzechJako člena Skupiny zelených/Evropské svobodné aliance mě absence tohoto prvku netěší.
As a Member of the Group of the Greens/ European Free Alliance I regret the absence of this input.
CzechSdílím obavy zpravodaje týkající se otázky absence jasné strategie vůči těmto zemím.
I share the rapporteur's fears on the question of the lack of a clear strategy towards these countries.
CzechKvůli absence mnoha poslanců jsme museli porušit dohodu s Radou.
Due to the absence of many fellow MEPs, we have had to break our agreement with the Council.
CzechJe také vhodné připomenout, že mír není pouze absence války.
It is also worth remembering that peace is not only the absence of war.
CzechSlabým místem je příliš obecný charakter a absence doprovodných právních předpisů.
The weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
CzechAbsence řádné legitimizace v důsledku přinese porážku evropského projektu.
The absence of proper legitimation will, after all, bring defeat for the European project in the future.
CzechJakkoli pozitivní může být politický závazek, absence právního ustanovení je politováníhodná.
However positive a political commitment might be, the absence of a legal provision is regrettable.
CzechNaše rozvojová politika, naše zahraniční politika - respektive jejich absence - jsou evropskými problémy.
Our development policy, our foreign policy, or rather the lack thereof, are European issues.
CzechJejím slabým místem je naopak příliš obecný charakter a absence doprovodných právních předpisů.
The weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
CzechDůvodem jeho absence však bylo jeho zatčení.
The reason he had been absent, however, was that he had been arrested.
CzechÚplná absence tohoto ducha je jedním z našich problémů.
The complete absence of this spirit is one of our problems.
CzechAbsence takovýchto opatření je obzvláště politováníhodná.
The absence of such measures is particularly regrettable.
CzechZnepokojuje mě absence Evropy v historickém procesu.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
CzechDomnívám se, že tento zmatek je nešťastným výsledkem tragické absence politické strategie na naší straně.
I believe that this mess is the unfortunate result of a tragic lack of political strategy on our part.
CzechObjevili jsme zásadní problémy, jako je například absence společné finanční a hospodářské politiky.
We have discovered that we have fundamental problems, such as the lack of a common fiscal and economic policy.

Synonyma (anglicky) pro "absence":

absence
leave of absence
English