česko-anglicko překlad pro "abecedy"

CS

"abecedy" anglický překlad

volume_up
abecedy {ž mn. č.}
CS

abecedy {ženský rod množné číslo}

volume_up
abecedy

Příklady použití pro "abecedy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKlepněte nebo klikněte na písmeno abecedy, které odpovídá osobě, kterou hledáte.
Tap or click the letter of the alphabet that matches the person you’re looking for.
CzechVeškerá znalost angličtiny a anglické abecedy byla ztracena.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
CzechHry se zobrazí podle abecedy, posuňte seznam tak, abyste zobrazili požadovanou hru.
The games will be displayed alphabetically, and you can scroll through the list until you see the game you want.
CzechV seznamu her seřazeném podle abecedy vyberte hru, kterou chcete blokovat, a klikněte na přepínač Vždy blokovat.
In the alphabetical list of games, find the game that you want to block, and then select Always Block.
CzechSkupiny se v seznamu kontaktů zobrazují podle abecedy.
Groups show up alphabetically in your contact list.
CzechTady je například věta napsaná v angličtině a stejná věta napsaná holandsky za použití stejných písmen abecedy.
So for example, here's the same sentence written in English and the same sentence written in Dutch using the same letters of the alphabet.
CzechKlikněte na tlačítko Složky, chcete-li seřadit složky a soubory podle abecedy, nebo klikněte na tlačítko Datum pořízení, chcete-li je seřadit podle data.
Click Folders to sort your folders and files alphabetically, or click Date taken to sort them by date.
CzechPřechod na písmeno abecedy
CzechKlepnutím na položku složky seřaďte složky a soubory podle abecedy nebo klepnutím na položku datum pořízení seřaďte soubory a složky podle data.
Click folders to sort your folders and files alphabetically, or click date taken to sort your folders and files by date.
CzechMikrotisk: Na některých místech na bankovce naleznete mikrotisk, např. uvnitř nápisu „EYPΩ“ (EURO písmeny řecké abecedy) na lícové straně bankovky.
Microprinting: On some areas of the banknote you can see tiny writing, e.g. inside the "EYPΩ" (EURO in Greek characters) on the front.
CzechOddíl, někdy také nazývaný svazek, je oblast na pevném disku, kterou lze naformátovat systémem souborů a označit písmenem abecedy.
A partition, sometimes also called a volume, is an area on a hard disk that can be formatted with a file system and identified with a letter of the alphabet.
CzechPřes čtvrt milionu bylo poučeno o plánovaném rodičovství pomocí nové abecedy -- A pro Antikoncepce, D pro dítě, N pro nitroděložní tělísko, V pro vasektomii.
Over a quarter of a million were taught about family planning with a new alphabet -- A, B for birth, C for condom, I for IUD, V for vasectomy.