česko-anglicko překlad pro "a tak dále"

CS

"a tak dále" anglický překlad

CS a tak dále
volume_up
{příslovce}

a tak dále
volume_up
etcetera {přísl.}
Je nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále.
It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.

Podobné překlady pro "a tak dále" anglicky

a spojka
English
tak příslovce
tak spojka
English
dále příslovce
dále
English

Příklady použití pro "a tak dále" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTakže každy pygmej má svoje chování, psychiku, nálady, osobnost a tak dále.
So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.
CzechMáme na mysli skot, hovězí, mlékárenství, ovce, zeleninu, víno a tak dále.
We think about cattle, beef, dairying, sheep, vegetables, wine and so on.
CzechTato bezpečnost má mnoho rozměrů: politický, vojenský, energetický, potravinový a tak dále.
That security has multiple dimensions: political, military, energy, food, and so on.
CzechZa druhé, pokud se podíváme kolem sebe ve světě, uvidíme Rwandu, Bosnu, Dárfúr a tak dále.
Secondly, if we look around us in the world, we see Rwanda, Bosnia, Darfur, and so on.
CzechKaždý členský stát vysílá své vlastní záchranné týmy, vlastní psy, letadla a tak dále.
Each Member State sends its own staff, its own rescue dogs, its own aeroplanes, and so on.
CzechPrvní sloupec obsahuje jednu kartu, druhý sloupec dvě karty a tak dále.
The first column contains one card, the second has two cards, and so on.
CzechA dejme tomu, že mají velmi odlišná smyslová ústrojí, a tak dále.
And suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
CzechCo bude dělat v Amrapali domě s všemi 500 mnichy," a tak dále.
What's he doing over there at Amrapali's house with all his 500 monks," and so on.
CzechSlyším svoje kolegy poslance, jak mluví o budoucím rozpočtu a navýšených zdrojích a tak dále.
I hear my fellow Members talk about the future budget and increased resources and so on.
CzechKaždá země měla vždy své umělce, skladatele, autory a tak dále.
You see, each country has always produced its artists, composers, authors and so on.
CzechVíme, že se také zabýváte tématy jako digitální produkty, balení, cestování a tak dále.
We know that you are also looking at issues such as digital products, package, travel and so on.
CzechSpekulanti, kapitálové trhy a tak dále, protože budou mít mnohem vyšší úrokové sazby.
The speculators, the capital markets and so on, as they are going to have much higher interest rates.
CzechMáme výrobu auta, likvidaci auta, všechno to parkování a dálnice a tak dále.
We have the manufacture of the car, the disposal of the car, all of the parking and freeways and so on.
CzechNemá nejmenší smysl tvrdit 'ano, ale náš přístup byl správný, byla to správná metoda', a tak dále.
There is no sense in saying 'yes, but we were right, it was the right method', and so on.
CzechJsou zde vzájemné pojišťovny pro ženy, vzájemné pojišťovny majitelů kaváren a tak dále.
There are women's mutuals, café owner's mutuals and so on.
CzechKodex chování musí být účinnější, Atlas dárců rozšířený a tak dále.
The code of conduct needs to be more effective and the Donor Atlas has to be extended, and so on.
CzechPoužívání nástrojů muselo zlepšovat naše přežití, páření a tak dále.
Tool use must have enhanced our survival, mating and so on.
CzechToto je Matthew Anderson, Tariq Al-Daour a tak dále, a tak dále.
This is Matthew Anderson, Tariq Al-Daour and so on and so on.
CzechBez něj nikdy k této obnově nedojde, banky nezačnou znovu půjčovat a tak dále.
Without it, there will never be an economic recovery; the banks will not starting lending money again, and so on.
CzechTo se týká nejen zdrojů na rozvojovou spolupráci, ale Kosova, Středního Východu a tak dále.
This concerns not only resources for development cooperation, but also for Kosovo, the Middle East, and so on.