česko-anglicko překlad pro "a tak dále"

CS

"a tak dále" anglický překlad

CS

a tak dále {příslovce}

volume_up
a tak dále
Je nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále.
It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.

Příklady použití pro "a tak dále" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže každy pygmej má svoje chování, psychiku, nálady, osobnost a tak dále.
So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.
CzechČlověk si samozřejmě může vždycky stěžovat, že k tomu mohlo dojít dřív a tak dále.
Of course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
CzechMáme na mysli skot, hovězí, mlékárenství, ovce, zeleninu, víno a tak dále.
We think about cattle, beef, dairying, sheep, vegetables, wine and so on.
CzechJe nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále.
It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
CzechNení třeba říkat "452 hlasů; 53 proti; 22 pro a tak dále a tak dále...".
There is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
CzechTato bezpečnost má mnoho rozměrů: politický, vojenský, energetický, potravinový a tak dále.
That security has multiple dimensions: political, military, energy, food, and so on.
CzechZa druhé, pokud se podíváme kolem sebe ve světě, uvidíme Rwandu, Bosnu, Dárfúr a tak dále.
Secondly, if we look around us in the world, we see Rwanda, Bosnia, Darfur, and so on.
CzechTakže pokud chcete vážně řešit problém epidemií a tak dále, začněte s tímto.
So if you really want to solve the problem of epidemics and so forth, let's start with that.
CzechKaždý členský stát vysílá své vlastní záchranné týmy, vlastní psy, letadla a tak dále.
Each Member State sends its own staff, its own rescue dogs, its own aeroplanes, and so on.
CzechPrvní sloupec obsahuje jednu kartu, druhý sloupec dvě karty a tak dále.
The first column contains one card, the second has two cards, and so on.
CzechA dejme tomu, že mají velmi odlišná smyslová ústrojí, a tak dále.
And suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
CzechA ministr obrany -- měla tankové jednotky a letectvo a tak dále.
And the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
CzechAle připadá jim úplně normální používat počítače, internet, tvořit videa a tak dále.
But they find it completely obvious to use computers, websites, make videos, so on and so forth.
CzechCo bude dělat v Amrapali domě s všemi 500 mnichy," a tak dále.
What's he doing over there at Amrapali's house with all his 500 monks," and so on.
CzechZároveň bychom měli rozvíjet doplňkové investice a tak dále a tak dále.
We should also develop additional investments and so on and so forth.
CzechSlyším svoje kolegy poslance, jak mluví o budoucím rozpočtu a navýšených zdrojích a tak dále.
I hear my fellow Members talk about the future budget and increased resources and so on.
CzechKaždá země měla vždy své umělce, skladatele, autory a tak dále.
You see, each country has always produced its artists, composers, authors and so on.
CzechVíme, že se také zabýváte tématy jako digitální produkty, balení, cestování a tak dále.
We know that you are also looking at issues such as digital products, package, travel and so on.
CzechŘíkali, "Stali se z nich opravdu hlubocí myslitelé" a tak dále.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
CzechMůžete jej vidět chodit bosého po nerovné, někdy i blátivé cestě, a tak dále.
You can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.

Podobné překlady pro "a tak dále" anglicky

a spojka
English
tak příslovce
tak spojka
English
dále příslovce
dále
English
a tak dál
English